;
21.2.2012 11.00
Pörssitiedotteet

Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni

- konsernin liikevoitto 57 (74 vuonna 2010) miljoonaa euroa - konsernin vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto oli 17 (23) miljoonaa euroa - liikevaihto 438 (456) miljoonaa euroa - investoinnit 244 (144) miljoonaa euroa - omavaraisuusaste 25,7 (28,6)% - korolliset nettolainat 1 020 (855) miljoonaa euroa - yhtiön hallitus esittää osingoksi 2 018, 26 euroa osaketta kohti

Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Fingridin tilinpäätöksestä:

"Sähkön kulutuksen aleneminen ja markkinaehtoisten kustannusten kasvu heikensivät Fingridin tulosta. Kustannuksista kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna erityisesti kantaverkon käyttövarmuuden varmistavien reservien kustannukset sekä rahoituskustannukset korkotason noususta johtuen. 

Yhtiön nettolainanotto on kasvussa mittavan investointiohjelman vuoksi. Vuoden aikana Fingrid laski liikkeeseen arvoltaan yhden miljardin Ruotsin kruunun joukkovelkakirjalainan yhtiön kansainvälisen Medium Term Note -lainaohjelman alla sekä allekirjoitti 20 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan Pohjoismaisen Investointipankin (NIB) kanssa.

Fingridin investoinnit olivat ennätystasolla vuonna 2011. Poikkeuksellisen suurta euromääräistä investointitasoa selittää usean suuren investointiprojektin läpivienti samanaikaisesti. Vuoden 2011 investointitaso tulee näillä näkymin olemaan selkeästi suurin yhtiön kymmenvuotisessa  investointisuunnitelmassa, jonka mukaisesti yhtiö investoi kantaverkkoon ja varavoimaan seuraavan kymmenen vuoden aikana 1,7 miljardia euroa. Lisälainanoton ohella investoinnit edellyttävät siirtotariffien korotuksia tulevina vuosina. Vuoden 2012 alusta lähtien yhtiö korotti siirtotariffeja keskimäärin 30 %. Tästä huolimatta Fingridin siirtotariffit ovat alhaisimpien joukossa Euroopassa.

Suomen kantaverkon käyttövarmuus oli edelleen hyvällä tasolla vuonna 2011. Häiriöaika kantaverkkoasiakkaiden liittymispistettä kohti oli kuitenkin keskimääräistä suurempi. Häiriöaikaa kasvattivat erityisesti joulunajan myrskyissä kantaverkkoon liittyneissä asiakkaiden haarajohdoissa olleet viat, joiden vaikutukset näkyivät myös kantaverkossa. Kantaverkko selvisi myrskyistä niiden voimakkuuteen nähden hyvin.

Siirtoverkon pullonkaulat rajoittivat Suomen sähkökauppaa Pohjoismaiden kanssa. Siirtokapasiteettia oli tarjolla suunnilleen normaali määrä, mutta alkuvuoden kuivuus lisäsi merkittävästi vientikysyntää ja vastaavasti loppuvuoden vesivoiman runsaus tuontikysyntää. Suomen ja Ruotsin aluehinnat erosivat usein jopa kymmeniä euroja megawattitunnilta. Loppusyksystä tilanne tasaantui, mihin vaikutti osaltaan uuden Fenno-Skan 2-siirtoyhteyden saaminen markkinoiden käyttöön kuukausi etuajassa. Yhteys lisäsi Suomen ja Ruotsin välistä siirtokapasiteettia 40 %."

Taloudellinen tulos

Konsernin loka - joulukuun liikevaihto oli 108 miljoonaa euroa (138 milj. euroa vastaavana aikana vuonna 2010). Kantaverkkotulot olivat 59 milj. euroa (64 milj. euroa) ja tasesähkön myynti oli 25 miljoonaa euroa (49 milj. euroa). IFRS:n mukainen tulos ennen veroja oli 8 miljoonaa euroa (14 milj. euroa) loka - joulukuussa.

Konsernin liikevaihto oli 438 miljoonaa euroa (456 milj. euroa) tilikauden aikana. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 3 miljoonaa euroa (7 milj. euroa). 

Kantaverkkotulot jäivät edellisen vuoden tasolle toteutetusta 4,5 prosentin tariffikorotuksesta huolimatta johtuen sähkön kulutuksen 3,8 %:n laskusta vuoteen 2010 verrattuna. Tasesähkön myynti aleni 146 miljoonaan euroon (160 milj. euroa) lähinnä alhaisemman sähkön markkinahinnan vuoksi. Rajasiirtotuotot Suomen ja Venäjän väliseltä yhteydeltä laskivat 2 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. Fingridin saamat pohjoismaiset pullonkaulatuotot olivat 16 miljoonaa euroa (9 milj. euroa).

 

Liikevaihto ja liike-
toiminnan muut tuotot (milj. €)
1-12/11
1-12/10
10-12/11
10-12/10
Kantaverkkotulot
210
211
59
64
Tasesähkön myynti
146
160
25
49
Rajasiirto
22
24
5
6
Estlink pullonkaulatulot
10
9
1
6
Pohjoismaiset pullonkaulatulot
16
9
4
1
Tehoreservi
7
14
5
2
Läpisiirtotuotot
22
19
7
5
Turpeen syöttötariffi
0
1
 
0
Muu liikevaihto
5
9
2
4
Liiketoiminnan muut tuotot
3
7
1
4
 
 
 
 
 
Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä
441
463
109
142
 

Tasesähkön osto oli 131 miljoonaa euroa (145 milj. euroa). Häviösähkökulut laskivat 2 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna johtuen huomattavasti alemmasta keskimääräisestä Suomen aluehinnasta. Kantaverkon käyttövarmuuden varmistavien reservien kulut kasvoivat 7 miljoonalla eurolla ja poistot miljoonalla eurolla. Kunnonhallintakustannukset ja henkilöstökulut pysyivät edellisen vuoden tasolla.

 

Kulut (milj. €)
1-12/11
1-12/10
10-12/11
10-12/10
Tasesähkön osto
131
145
22
49
Häviösähkön hankinta
63
65
16
19
Poistot
68
67
18
17
Reservit
28
22
7
6
Henkilöstö
20
20
6
6
Kunnonhallinta
18
18
6
5
Tehoreservi
7
13
5
3
Läpisiirtomaksut
12
10
4
2
Estlink verkkovuokrat
9
9
1
6
Turpeen syöttötariffi
 
1
 
0
Muut kustannukset
23
21
7
7
 
 
 
 
 
Kulut yhteensä
380
391
90
120
 
 
 
 
 
Liikevoitto ilman hyödykejohdannaisten arvonmuutoksia
62
72
19
22
Konsernin liikevoitto
57
74
17
23

 

Konsernin liikevoitto oli 57 miljoonaa euroa (74 milj. euroa). Hyödykejohdannaisten arvonmuutoksista kirjattiin tulokseen -5 miljoonaa euroa (+2 milj. euroa).
 
Viimeisen neljänneksen liikevoitto oli 17 miljoonaa euroa (23 milj. euroa).
 
Konsernin tilikauden voitto oli 33 miljoonaa euroa (42 milj. euroa). Konsernin liiketoimintojen rahavirta investoinneilla vähennettynä oli 148 miljoonaa euroa negatiivinen (-12 milj. euroa). Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 2 018,26 euroa osakkeelta.
 
Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,6 % (5,1 %) ja oman pääoman tuotto 6,5 % (8,7 %). Omavaraisuusaste oli tarkastelukauden lopussa 25,7 % (28,6 %).
 
Konsernin ja Fingrid Oyj:n palveluksessa oli vuoden lopussa, määräaikaiset mukaan lukien 266 henkilöä. Vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 263 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 252 (249).
 
Investoinnit
 
Fingridin kokonaisinvestoinnit vuonna 2011 olivat 244 miljoonaa euroa (144 milj. euroa). Tästä määrästä sähköverkkoon investoitiin yhteensä 173 miljoonaa euroa (109 milj. euroa) ja varavoimaan 68 miljoonaa euroa (31 milj. euroa).
 
Tietojärjestelmäinvestoinnit olivat noin 3 miljoonaa euroa (4 milj. euroa).
Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa). Käynnissä oli yhteensä noin 50 tutkimus- ja kehityshanketta. Merkittävimmät panostukset kohdistuivat uusien voimajohtopylvästyyppien sekä verkon käyttövarmuuden hallintamenetelmien kehitystyöhön.
 
Voimajärjestelmä
 
Sähkön kulutus aleni 3,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna teollisuustuotannon laskun ja lämpimän loppuvuoden seurauksena. Suomessa kulutettiin vuonna 2011 sähköä 84,4 terawattituntia (87,7 terawattituntia vuonna 2010). Fingridin verkossa sähköä siirrettiin 64,2 terawattituntia (68,1 terawattituntia), joka vastasi 76 prosenttia Suomen kulutuksesta.

Sähköä tuotiin Ruotsista Suomeen vuoden 2011 aikana 5,9 terawattituntia (2,8 terawattituntia vuonna 2010) ja vietiin Suomesta Ruotsiin 4,0 terawattituntia (5,7 terawattituntia).
 
Suomeen tuotiin Virosta Estlink-yhteyden kautta sähköä 1,6 terawattituntia (2,0 terawattituntia) ja Suomesta vietiin sähköä Viroon 0,5 terawattituntia (0,2 terawattituntia).

Sähkön tuonti Venäjältä oli 10,8 terawattituntia vuonna 2011 (11,6 terawattituntia).
 
Sähkömarkkinat
 
Spot-markkinoiden hintataso oli selvästi edellisvuotta alhaisempi. Systeemihinnan keskiarvo oli 47 euroa megawattitunnilta (53 €/MWh vuonna 2010) ja Suomen aluehinnan keskiarvo oli 49 euroa megawattitunnilta (57 €/MWh).
 
Fingridille kertyi toimintavuonna 15,8 miljoonaa euroa (9,0 milj. euroa) pohjoismaisia pullonkaulatuloja. Suomen ja Ruotsin rajalla oli pullonkauloja 23 prosenttia ajasta, ja markkinahinnat erosivat usein jopa kymmeniä euroja megawattitunnilta.
 
Toimintavuoden aikana Fingrid käytti vastakauppaan 1,6 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa vuonna 2010). Nämä aiheutuivat pääosin ulkomaan yhteyksien häiriöistä ja osin myös maan sisäisen verkon siirtorajoituksista.
 
Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ja arvio tulevasta kehityksestä
 
Kansainvälinen luottoluokituslaitos Standard & Poor's Rating Services vahvisti 17.1.2012 Fingrid Oyj:n pitkäaikaisen luottoluokituksen AA- ja lyhytaikaisen luottoluokituksen A-1+. Tulevaisuuden näkymä muuttui vakaasta negatiiviseksi. Muutos liittyi S&P:n päätökseen muuttaa Suomen valtion tulevaisuuden näkymä vakaasta negatiiviseksi.
 
Yhtiö jatkaa 1,7 miljardin investointiohjelmansa toteuttamista. Investoinnit tullaan rahoittamaan lisäämällä ulkoista rahoitusta. Lisäksi yhtiö korotti tariffeja 30 prosentilla 1.1.2012 alkaen.

Muilta osin Fingridin liiketoiminnassa ja taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole ollut olennaisia tapahtumia tai muutoksia.

Tilinpäätös on tilintarkastettu.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on tilinpäätöstiedotteen liitteenä ja lisäksi siitä erillisenä on annettu selvitys Fingrid Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.
 
Avainluvut
1-12/11
1-12/10
10-12/11
10-12/10
Liikevaihto, milj. €
438,5
456,3
107,9
138,0
Investoinnit, brutto, milj.€
244,4
144,1
76,4
56,7
- investoinnit liikevaihdosta %
55,7
31,6
70,9
41,1
Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot, mij. €
1,8
1,6
0,7
0,7
- liikevaihdosta %
0,4
0,3
0,6
0,4
Henkilöstö keskimäärin
263
260
 
 
Henkilöstö tilikauden lopussa
266
263
 
 
Palkat ja palkkiot yhteensä, milj. €
17,2
17,2
4,6
5,0
Liikevoitto, milj.€
56,6
74,4
17,1
23,1
- liikevaihdosta %
12,9
16,3
15,8
16,7
Voitto ennen veroja, milj. €
34,2
56,3
8,3
14,4
- liikevaihdosta %
7,8
12,3
7,7
10,4
Sijoitetun pääoman tuotto %
3,6
5,1
 
 
Oman pääoman tuotto %
6,5
8,7
 
 
Omavaraisuusaste %
25,7
28,6
 
 
Korolliset nettovelat, milj. €
1 020,2
855,2
 
 
Tulos/osake, €
9 924
12 562
4163
3217
Osinko/osake, €
2 018,26*
2 018,26
 
 
Oma pääoma/osake, €
152 573
154 654
 
 
Osakkeiden lukumäärä 31.12
 
 
 
 
- A-sarjan osakkeet
2 078
2 078
 
 
- B-sarjan osakkeet
1 247
1 247
 
 
Yhteensä
3 325
3 325
 
 
 
 
 
 
 
 

*Hallituksen esitys yhtiökokoukselle.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, p. 030 395 5140 tai 040 593 8428
Talous- ja rahoitusjohtaja Tom Pippingsköld, p. 030 395 5157 tai 040 519 5041

Liitteet

Fingrid Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 (pdf)

Fingrid Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
(pdf)