;

LAITEKOODIT – TIETOSUOJASELOSTE

(Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, 12 – 14 artiklat)

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Fingrid Oyj käsittelee Laitekoodit-sovelluksen keräämiä käyttäjää koskevia tietoja.

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Fingrid Oyj, Tietosuojavastaava

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Fingrid Oyj – puhelinvaihde: 030 395 5000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tietosuojavastaava Niko Tuononen

Sähköposti: DPO@fingrid.fi 

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen ja käyttäjien laitteista saatavien tietojen käsittely perustuu Fingridin tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun.

Henkilötietoja käytetään kantaverkkoon liittyviin sähköasemalaitteisiin tai niiden osiin kohdistettujen työsuoritteiden rekisteröimiseen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään palvelun sujuvoittamiseen sekä tietoturvan varmistamiseen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Sovelluksen käsittelemät henkilötiedot ovat:

-käyttäjän nimi

-käyttäjätunnus

-yritys

-sähköposti

-puhelinnumero

-käyttäjäryhmät

-kirjautumiseen liittyvät ajankohdat

-toimenpiteen tekijä

-tekoaika

-käyttäjän sijaintitieto (käyttäjän suostumuksella)

Lisäksi käyttäjien laitteista kerätään niiden yksilöivät tunnisteet ja käyttäjän sovellukselle jakama paikannustieto.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan Fingridin sisäisestä käyttäjähallinnasta ja sovellusta käyttäviltä yhteistyökumppaneilta ja rekisteröidyltä itseltään.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Sovelluksen keräämiä tietoja käsittelevät Fingridille sovelluksen kehittämis- ja ylläpitotyötä tarjoavat yhteistyökumppanit.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia.

8. Tietojen suojaaminen

Tiedot suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Paperinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköinen aineisto suojataan teknisin toimenpitein ja käyttöoikeudet järjestelmiin myönnetään vain niille henkilöille, joille se on työnsä tai tehtävänsä puolesta tarpeen. Fingridin henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus. Henkilöstöä koulutetaan ja ohjeistetaan henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä.

Myös Fingridin ulkopuolisilta henkilötietojen käsittelijöiltä edellytetään riittäviä teknisiä ja organisatorisia suojaamistoimenpiteitä ja henkilötietojen lainmukaista käsittelyä sekä sitoutumista salassapitovelvoitteeseen.

9. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään lähtökohtaisesti vain sen ajan, kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, käsittelyn rajoittamista ja tietyissä tilanteissa myös saada antamansa tiedot koneellisesti luettavassa muodossa.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi niiltä osin, kun tietojen käsittely on perustunut rekisteröidyn suostumukseen tai jos henkilötietoja ei tarvita kohdassa 3 kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos Fingridillä on lainsäädäntöön perustuva velvoite säilyttää tietoja tai Fingrid tarvitsee tietoja oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä:

Fingrid Oyj / Niko Tuononen

PL 530, 00101 Helsinki

Sähköposti: dpo@fingrid.fi

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen käsittelyyn perustuvia päätöksiä.

12. Valituksen tekeminen valvovalle tietosuojaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely rikkoo soveltuvaa lainsäädäntöä, tai hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, voi hän tehdä asiasta valituksen tietosuojavaltuutetulle, jonka yhteystiedot löytyvät seuraavasta osoitteesta: http://www.tietosuoja.fi/fi/.