;
16.5.2024 11.36
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Selvitys kuormanohjausrajapinnasta toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi syyskuussa 2023 Fingridille tehtäväksi määritellä tekninen toteutus kuormanohjausrajapinnalle, joka mahdollistaisi joustopalveluntarjoajien muodostamien kuormanohjaussanomien välittämisen jakeluverkonhaltijan toteutettavaksi uusien etämittauslaitteiden kautta. Selvitys on valmistunut ja toimitettu ministeriölle, joka vastaa toteutuksen edistämisestä.

Fingrid toteutti määrittelytyön yhteistyössä jakeluverkkoyhtiöiden, sähkön myyjien, joustopalveluntarjoajien ja edunvalvojien edustajista koostuvan työryhmän kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmään oman edustajansa. Työpajoihin osallistui edellä mainittujen lisäksi Fingrid Datahub Oy:n ja AFRY Management Consulting Oy:n edustajia.

Selvitystyössä keskityttiin tarkastelemaan kahta erityyppistä kuormanohjausrajapinnan toteutusvaihtoehtoa: erillistä kuormanohjausrajapinnan toteuttavaa järjestelmää, joka hyödyntää datahubin valtuutuskäsittelyä sekä koko kuormanohjausrajapinnan toteuttamista osana datahubia. Lisäksi datahubista erillistä kuormanohjausrajapintaa tarkasteltiin sekä jakeluverkkoyhtiöiden yhdessä että vaihtoehtoisesti Fingridin hallinnoimana.

Toteutusvaihtoehtojen välinen kustannusvertailu osoitti, että kuormanohjausrajapinnan toteuttaminen osana datahubia on elinkaarikustannuksiltaan muita vaihtoehtoja edullisempi ratkaisu. Laadullisesti kaikki toteutusvaihtoehdot arvioitiin riittävän hyviksi.

Työryhmä esittää suosituksena, että mikäli kuormanohjausrajapinta toteutetaan, se tulisi toteuttaa osana datahubia Fingrid Datahub Oy:n toimesta. Datahub-toteutusta puoltavat alhaisempien kokonaiskustannusten lisäksi olemassa olevan datahub-ratkaisun hyödyntäminen ja toteuttamisen selkeä vastuutaho. Työryhmä pitää kuitenkin tärkeänä, että ennen lopullisen toteutustavan valintaa muodostetaan yksityiskohtainen kustannusarvio kuormanohjaustoiminnallisuuden toteuttamisesta. Lisäksi työryhmä painottaa, että kuormanohjausrajapinnan ensimmäinen toteutusversio tulisi tehdä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja sisältäen ainoastaan keskeiset toiminnallisuudet, koska vielä ei ole tiedossa palvelua tarjoamaan lähtevien joustopalveluntarjoajien lukumäärää eikä asiakkaiden kiinnostusta hyödyntää mittauslaitteen kautta toteutettavia ohjauksia.

AFRY Management Consultingin tuottama Selvitystyön loppuraportti on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle 30.4.2024. Päätös kuormanohjausrajapinnan toteutuksen edistämisestä on työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla.

Lisätiedot:

Teemu Väre, Fingrid Oyj, puh. +358 30 3955295
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi