;
11.1.2022 11.10
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Yleiset liittymisehdot YLE2021 astuneet voimaan

Yleiset liittymisehdot YLE2021 ovat astuneet voimaan. Yleiset liittymisehdot koskevat Fingridin sähköverkkoon liitettäviä uusia liityntöjä sekä nykyisiä liityntöjä, mikäli niihin tehdään olennaisia muutoksia. Ehdoilla varmistetaan sähköverkon käyttövarmuus ja liitettävien verkkojen tekninen yhteensopivuus. Uusissa ehdoissa on haettu helpotusta erityisesti johdonvarsiliittymien toteuttamiseen.

Energiavirasto on 28.12.2021 antamallaan päätöksellä vahvistanut Fingridin vuonna 2021 laatimat yleiset liittymisehdot, YLE2021. Uudet liittymisehdot korvaavat välittömästi aiemmin voimassa olleet YLE2017-liittymisehdot. Uusia liittymisehtoja sovelletaan liittymiin, joiden liittymissopimus allekirjoitetaan 28.12.2021 jälkeen.

Liittymisehdoilla varmistetaan sähköverkon käyttövarmuus ja liitettävien verkkojen tekninen yhteensopivuus. Liittymisehdot koskevat Fingridin sähköverkkoon liitettäviä uusia liityntöjä ja myös olemassa olevia liityntöjä silloin, kun niihin tehdään lisäyksiä tai oleellisia muutoksia. Liittyjä - kuten jakeluverkkoyhtiö - on velvollinen huolehtimaan sähköverkkoonsa liittyvien osapuolien kanssa siitä, että myös niiden sähköverkot ja niihin liittyvät sähkölaitteistot täyttävät Fingridin liittymisehdot.

Uudet yleiset liittymisehdot saivat lopullisen muotonsa julkisesta kuulemisesta saatujen lausuntojen ja Energiaviraston kanssa käytyjen keskustelujen perusteella.

Mikä muuttuu?

Liittymisehtoihin tehtiin lukuisia teknisiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka ovat pääosin lievennyksiä aiempaan. Erityisesti uusilla ehdoilla on pyritty helpottamaan johdonvarsiliittymien toteuttamista ajatellen voimakkaasti lisääntyvän tuulivoimatuotannon liittämistä verkkoon.

YLE2021 sisältää mm. seuraavat muutokset verrattuna aiemmin voimassa olleisiin YLE2017-liittymisehtoihin:

  • Järjestelmäteknisten vaatimusten (VJV, KJV, SJV) roolia korostettu
  • Voimajohtoliitynnässä sallitaan max. 40 MVA kaksikäämimuuntaja tai 63 MVA kolmikäämimuuntaja, jonka oikosulkureaktanssi on vähintään 48 ohmia. Maksimiteho edelleen 60 MW.
  • Napaohjattu katkaisija vaaditaan kytkinlaitosliitynnöissä yli 63 MVA muuntajille ja johdonvarsiliitynnöissä sallitun kytkennässä esiintyvän jännitteenaleneman ylittyessä
  • Pitkälle haarajohdolle vaadittu katkaisija voi olla mahdollista korvata suojauksen viestiyhteydellä
  • Voimalaitoksen eroonkytkennän viestiyhteys (EVY) on useimmiten korvattavissa paikallisella eroonkytkennällä, jonka toteutus on kuvattu päivitetyssä suojausohjeessa
  • Vastuiden määrittely olemassa olevan laitteiston muutoksissa korvattu viittauksella liittymismaksuperiaatteet-dokumenttiin

Seuraavaksi Fingrid arvioi muutostarpeet mm. liittymismaksuperiaatteisiin ja muihin asiakkaita velvoittaviin asiakirjoihin.

Lisätietoja:

Lasse Linnamaa, Fingrid Oyj
Sähköpostisoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Yleiset liittymisehdot, YLE2021 >
Englanninkielinen käännös liittymisehdoista julkaistaan helmikuussa 2022.