;
31.5.2022 15.21
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Varttitaseen käyttöönottoon liittyvät ehtomuutokset toimitettu vahvistettavaksi

Fingrid on toimittanut Energiavirastolle vahvistettavaksi 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönottoon liittyvät muutosehdotukset tasevastaavien ja reservitoimittajien ehtoihin ja edellytyksiin. Samassa yhteydessä ehdotetaan hyväksyttäväksi muitakin kuin varttitaseen käyttöönottoon liittyviä muutoksia. Ehtomuutosten suunniteltu voimaantulo on 22.5.2023.

Fingrid on laatinut muutosehdotukset tasevastaavien ja reservitoimittajien ehtoihin. Ehdotetuilla muutoksilla mahdollistetaan siirtyminen 15 minuutin taseselvitysjaksoon eurooppalaisen tasehallinnan suuntaviivan*) ja Energiaviraston myöntämän poikkeuspäätöksen mukaisesti toukokuussa 2023. Muutosehdotuksista järjestettiin julkinen kuuleminen huhtikuussa 2022. Ehtoja on tarkennettu kuulemisessa saatujen lausuntojen perusteella.

Tasevastaavien ehtojen keskeiset muutokset

  • Taseselvitysjakson muuttuessa 15 minuuttiin tasevastaavien tuotantosuunnitelmat toimitetaan jokaiselle 15 minuutin taseselvitysjaksolle 45 minuuttia ennen tunninvaihdetta.
  • Tuotantosuunnitelmia voisi ehdotettujen muutosten mukaisesti päivittää 25 minuuttia ennen kunkin taseselvitysjakson alkua, jos tasevastaava on käynyt kauppaa päivänsisäisillä markkinoilla 45 minuutin määräajan jälkeen.
  • Kiinteiden toimitusten raportointiaikaa esitetään pidennettäväksi ehtomuutosten myötä siten, että tasevastaavan tulee raportoida kiinteät toimitukset taseselvitysyksikölle taseselvitysjakson alkuun mennessä nykyisen 20 minuuttia ennen taseselvitysjaksoa sijaan.
  • Tasepoikkeaman volyymimaksu tulee ehdotuksen mukaisesti edelleen kohdentumaan tunnin nettotasepoikkeamaan taseselvityskohtaisen tasepoikkeaman sijaan. Tasepoikkeaman hinnoittelu perustuu edelleen säätösähkön tuntihintaan.

Reservitoimittajien ehtojen keskeiset muutokset

  • Taseselvitysjakson muuttuessa 15 minuuttiin reservien aktivoitumisen aiheuttamat säätöenergiat esitetään laskettavaksi varteittain. Reservimarkkinoiden kaupankäyntijakso säilyy kuitenkin edelleen tuntina.
  • Reservitoimittajien ehtoihin esitetään samassa yhteydessä muitakin muutoksia koskien muun muassa toimitusketjun ulkopuolisen reservitoimittajan sallimista automaattisessa taajuuden palautusreservissä, sanktiokäsittelyn harmonisointia reservituotteissa sekä uutta siirtoaluejakoa säätösähkömarkkinoilla.
  • Ehtoihin ja edellytyksiin automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) toimittajalle on sisällytetty myös yhteispohjoismaisia aFRR-kapasiteettimarkkinoita koskevat ehtomuutokset, joita voidaan alkaa soveltamaan, kun siirtoperusteisen kapasiteetinlaskentamenetelmän (Flow Based -menetelmä) käyttöönotolle asetetut vaatimukset on täytetty.

Energiavirastolle toimitetut luonnokset uusista ehdoista:

Tasevastaavien ehdot:

Reservitoimittajien ehdot:

Julkisessa kuulemisessa saadut lausunnot ja Fingridin vastineet niihin:

 

Lisätietoja:

Tasevastaavien taseselvityksen ehdot: Jani Piipponen, Fingrid

Tasevastaavien tasehallinnan ehdot: Anders Lundberg, Fingrid

Reservitoimittajien ehdot: Laura Ihamäki, Fingrid

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Aiemmin tiedotettua: Tasevastaavien ja reservitoimittajien ehtojen kuuleminen 15 minuutin taseselvitysjakson muutosten osalta

*) EU:n lainsäädäntöön kuuluva ’Sähköjärjestelmän tasehallintaa koskeva suuntaviiva' (Guideline on Electricity Balancing) astui voimaan 18.12.2017.