;
17.11.2022 11.45
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tasevastaavien tasepalvelumaksut nousevat 1.1.2023

Fingrid nostaa tasevastaavien tasepalvelumaksuja 1.1.2023 alkaen. Korotuksen taustalla on merkittävä voimajärjestelmän reservikustannusten nousu poikkeuksellisen markkinatilanteen seurauksena.

Tasevastaavien tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu maksu nousee 1.1.2023 alkaen 1,7 euroon megawattitunnilta. Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan.

Taajuudenpalautusreservien automaattiset kapasiteettikustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Lisäksi poikkeuksellinen tilanne energiamarkkinoilla on kasvattanut säätösähkön (manuaalisen taajuuden palautusreservin, mFRR:n) ja taajuudesta automaattisesti aktivoituneiden reservien hankinnan kustannuksia.

Tasepalvelumaksuihin kohdistuu kustannuksia voimajärjestelmän reserveistä, joilla pidetään sähkön laatu ja taajuus tavoitetasolla. Fingridin vastuulla on sähkön kulutuksen ja tuotannon välisen tasapainon hallinta Suomessa. Käytämme sähköjärjestelmän tasapainotukseen erilaisia reservejä, joita hankimme eri markkinapaikoilta. Keskeisin näitä reservikustannuksia nostava reservilaji on automaattinen taajuudenpalautusreservi (aFRR), jossa Fingridi hankkii niin ylös- kuin alas säätävää reservikapasiteettia. Kyseisen reservin Fingrid hankkii nykyisin pääosin kotimaisilta markkinoilta, jossa on nähty ajoittain hyvinkin korkeiksi nousseita hankintahintoja. Automaattisen taajuudenpalautusreservin tehtävänä on osaltaan vastata, että sähkön laatu ja sille asetetut taajuusvaatimukset pysyvät kulloinkin niille asetetuissa arvoissa.

Automaattisen taajuudenpalautusreservin hankinta vuonna 2022

Linkki reservien hankinnan raportointiin: Automaattinen taajuuden palautusreservi (aFRR), toteutuneet tuntikaupat >

”Fingridin tavoitteena on lisätä tarjontaa reservimarkkinoilla eri lähteistä ja laajentaa automaattisen taajuudenpalautusreservin markkinoita nykyisistä pelkästään kansallisista markkinoista pohjoismaisiksi markkinoiksi, minkä uskotaan vaikuttavan voimajärjestelmän reservikustannusten alenemiseen. Osallistuminen reservimarkkinoille on uusi mahdollisuus usealle sähkön tuottajalle ja kuluttajalle. Pohjoismaisten markkinoiden käyttäminen vaatii vielä viranomaishyväksyntää”, toteaa Fingridin varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.

Nyt esitetty tasepalvelumaksujen muutos ei vaikuta yhtiön muiden palveluiden hinnoitteluun. Fingrid ilmoitti aiemmin suunnitelmistaan jättää perimättä kantaverkkomaksuja kuudelta kuukaudelta vuoden 2023 aikana sekä päätöksen vuoden 2022 joulukuun sekä vuoden 2023 tammikuun, helmikuun ja kesäkuun kantaverkkomaksujen perimättä jättämisestä. Kyseisen päätöksen takana oli Fingridille kertyneiden ennätyskorkeiden pullonkaulatuottojen käyttö kohonneiden kantaverkkoliiketoiminnan kustannusten kattamiseen ja kantaverkkomaksujen perimättä jättämiseen. Kertyneitä pullonkaulatuottoja ei voida kohdistaa tasepalvelumaksuihin. Energiavirasto päättää Fingridin saamien pullonkaulatuottojen käytöstä EU-sääntelyn mukaisesti.

Sähkömarkkinatilanteiden muutokset lisäävät epävarmuutta tasepalvelun kustannuksista. Tasepalvelumaksut ovat voimassa toistaiseksi. Tasepalvelumaksuja ja tasepalvelun kustannuksia seurataan ja maksut päivitetään kattamaan muutokset toiminnan kustannuksissa.

Lisätietoja:

Jani Piipponen, tasepalvelupäällikkö, Fingrid, puh. 030 395 4186
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Katso myös:

Fingrid lehti: Energiamurros näkyy kasvavina reservien tarpeina ja reservien hankintakustannuksina >

Euroa/megawattitunti muutetaan euroa/kilowattitunniksi tai senttiä/kilowattitunniksi seuraavalla kaavalla: 1,7 €/MWh = 0,0017 €/kWh = 0,17 snt/kWh

Jokaisen sähkömarkkinoilla toimivan osapuolen on jatkuvasti huolehdittava sähkötaseestaan eli osapuolen on ylläpidettävä sähkön tuotannon, hankinnan, kulutuksen ja myynnin välinen tehotasapaino. Käytännössä osapuoli ei pysty tähän, vaan osapuolella on oltava avoin toimittaja, joka tasapainottaa osapuolen sähkötaseen niin kutsutulla avoimella toimituksella. Tasevastaavaksi kutsutaan osapuolta, jonka avoin toimittaja on Fingrid. Viime kädessä Fingrid tasapainottaa jäljelle jääneen tehotasapainon poikkeaman hankkimillaan reserveillä yhteistyössä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa.

Esimerkki avointen toimitusten ketjusta: loppukäyttäjä <- sähkönmyyjä <- tasevastaava <- Fingrid.