;
14.4.2022 15.35
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Markkinaosapuolten huolehdittava tiedonvaihdon sujumisesta markkinamuutosten aikana

Datahubin käyttöönoton jälkeen on tunnistettu haasteena tilanne, jossa aikaisempi tiedonvaihto suoraan osapuolelta toiselle on yllättäen lopetettu. Markkinaosapuolten on huolehdittava keskinäisestä tiedonvaihdosta ja varmistettava, että taseselvitystyö ei vaarannu. Fingrid jatkaa työtä tiedonvaihtokäytäntöjen kehittämiseksi yhdessä sidosryhmien kanssa.

Sähkön vähittäismarkkinoilla otettiin helmikuussa käyttöön Datahub. Se helpottaa ja suoraviivaistaa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoa tarjotessaan yhteisen alustan, josta osapuolet saavat tarvitsemiansa tietoja. Datahub myös vähentää tarvetta osapuolten kahdenväliselle tiedonvaihdolle. Tämä korostuu tulevaisuudessa, kun tiedon määrä ja sähkömarkkinaosapuolet lisääntyvät markkinoiden kehittyessä.

Datahubin käyttöönoton jälkeen on tunnistettu haasteena tilanne, jossa aikaisemmin suoritettu tiedonvaihto suoraan osapuolelta toiselle on lopetettu yllättäen. Lähettävä osapuoli on nähnyt, että koska tiedot toimitetaan jo datahubiin, niitä ei tarvitse erikseen toimittaa toiselle osapuolelle. Vastaanottava osapuoli on saattanut olettaa tiedonvaihdon jatkuvan ennallaan eikä kyvykkyyttä hakea tietoja suoraan datahubista ole kehitetty.

Tiedonvaihtokäytännöissä olennaista on, että taseselvityksen onnistuminen ei saa vaarantua, ja lähtökohtaisesti vastuu sopia tiedonvaihdosta on tiedonvaihdon osapuolilla. Sähkömarkkinat kehittyvät jatkuvasti, ja tämä vaatii myös vakiintuneiden tapojen kehittymistä. Kehittämistoimenpiteitä vaaditaan kaikilta osapuolilta, ja lopulta ne helpottavat tiedonvaihtoa ja tekevät siitä tehokkaampaa.

Monet tämän hetken tiedonvaihtokäytänteistä ovat jo hyvin vanhoja, ja niiden uudistuminen on välttämätöntä. Fingridin tavoite on mahdollistaa ja helpottaa tiedonvaihtoa, mutta ei rajoittaa osapuolten vaihtoehtoja turhaan. Datahubin käyttöönotto on osa sähkömarkkinoiden laajempaa kehittymistä kohti tulevaisuuden sähkömarkkinoita, mutta vaikka datahubin yksi hyöty on, että se vähentää tarvetta osapuolten keskinäiselle tiedonvaihdolle, voivat osapuolet tarvittaessa jatkaa myös suoraa keskinäistä tiedonvaihtoa.

Työ tiedonvaihtokäytäntöjen selkiinnyttämiseksi on Fingridillä jatkuvasti käynnissä, ja siinä pyritään hyödyntämään myös sidosryhmiä muun muassa Tukkumarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysfoorumin muodossa.

Lisätiedot:

Eero Järvinen, Fingrid, eero.jarvinen[at]fingrid.fi