;
8.2.2022 09.28
Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinoiden ehtojen muutoksista

Fingrid käynnistää kuulemisen ehdoista ja edellytyksistä manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) toimittajalle. Muutosehdotukset koskevat pääosin säätökapasiteettimarkkinoita, nykyiset viikkotason säätökapasiteettimarkkinat muuttuvat edellisvuorokauden aamuna käytäviksi tuntimarkkinoiksi. Osana ehtomuutoksia konsultoimme myös uusia teknisiä hintarajoja säätötarjoukselle. Muutosehdotusten suunniteltu voimaantulo on alustavasti tammikuussa 2023. Lausunnot ehtomuutoksista pyydetään toimittamaan 7.3.2022 mennessä.

Fingrid on laatinut muutosehdotukset 'Sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevan suuntaviivan' *) mukaisiin kansallisiin ehtoihin ja edellytyksiin manuaalisen taajuuden palautusreservin toimittajalle. Muutosehdotusten tarkoituksena on uudistaa säätökapasiteettimarkkinat vastaamaan kasvavaa ylössäätökapasiteetin kysyntää Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen käyttöönoton myötä, sekä mahdollistamaan paremmin myös alassäätökapasiteetin hankinta tulevaisuudessa.

Uudistuksessa nykyiset viikkotason säätökapasiteettimarkkinat muuttuvat edellisvuorokauden aamuna käytäviksi tuntimarkkinoiksi. Reservikapasiteetti hankitaan kullekin seuraavan vuorokauden tunnille erikseen, ja sen hinta muodostuu kullekin tunnille erikseen. Lisäksi tarjouskoko säätökapasiteettimarkkinoilla pienenee nykyisestä viidestä megawatista yhteen megawattiin ja sanktiointia toimittamattomasta reservistä uudistetaan siten, että nykyinen pysyvyyskäsittely poistuu.

Ehtomuutoksien myötä reservikohteiden sijainti voidaan huomioida jatkossa paremmin säätökapasiteetin hankinnassa, jolloin siirtoverkon käyttövarmuus saadaan taattua suurien siirtotarpeiden aikana ja mahdollistetaan säätökapasiteetin varaaminen myös muihin kuin tasehallinnan tarpeisiin.

Energiavirasto poisti syyskuussa 2021 säätösähkömarkkinoiden ehdoista ylössäätötarjouksen maksimihinnan (5 000 €/MWh) ja muutokselle annettiin vuoden toimeenpanoaika. Fingrid ehdottaa säätötarjouksille uusia hintarajoja (+/- 10 000 €/MWh) välttääkseen tilanteen, jossa hintarajoja ei ole käytössä. Fingrid jatkaa yhteistyötä muiden pohjoismaisten siirtoverkonhaltijoiden kanssa, jotta ehdotus uudesta yhteisestä pohjoismaisesta hintarajasta saadaan aikaiseksi.

Fingrid on pyytänyt Energiavirastoa poistamaan käsittelystä joulukuussa toimittamansa ehtomuutokset, koska marraskuulle 2022 suunniteltua pohjoismaisten säätösähkömarkkinoiden uudistusta joudutaan siirtämään. (Katso tiedote >). Näin ollen nyt konsultoitavat ehtomuutokset on tehty nykyisille säätösähkömarkkinoiden ehdoille, ei aiemmin esitetyille ja konsultoiduille uudistetuille säätösähkömarkkinoiden ehdoille. Ehtomuutokset säätösähkömarkkinoiden uudistuksesta tullaan tekemään uudelleen, kun niiden pohjoismainen käyttöönottosuunnitelma tarkentuu.

Kuulemisen aineisto on tiedotteen liitteenä. Lausunnot pyydetään lähettämään liitteenä olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti sähköpostiosoitteeseen: verkkosaannot[at]fingrid.fi viimeistään 7.3.2022. Sähköposti otsikoidaan tunnisteella ”mFRR-ehtojen konsultaatio 3/2022”. Annetut lausunnot voidaan julkistaa. Saadun palautteen perusteella Fingrid viimeistelee ehdotukset ja toimittaa ne Energiavirastolle.

Lisätietoja:

Laura Ihamäki, Fingrid, puh. 030 395 5166
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Lisätietoa aiheesta myös 16.2.2022 järjestettävässä webinaarissa >

*) EU:n lainsäädäntöön kuuluva ’Sähköjärjestelmän tasehallintaa koskeva suuntaviiva' (Guideline on Electricity Balancing) astui voimaan 18.12.2017.