;
17.3.2022 17.28
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet

Hyvä YVA -palkinto jo kolmannen kerran Fingridille

Yva ry on myöntänyt Fingridille vuoden 2022 Hyvä YVA -palkinnon tunnustuksena erinomaisesti toteutetusta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä Järvilinja-hankkeessa. Palkinto myönnettiin Fingridille nyt jo kolmannen kerran.

Hyvä YVA -palkinto myönnetään vuosittain vaikutusten arvioinnin kannalta esimerkilliselle ja ansiokkaalle menettelylle. Tänä vuonna tunnustus myönnettiin Fingridin Järvilinja-voimajohtohankkeelle. Palkinnon perusteluissa korostettiin muun muassa hankkeen ja sen vaikutusten arvioinnin kattavuutta, YVA-aineiston selkeyttä ja lukijaystävällisyyttä. Erityisesti kiiteltiin paikallisen tason vaikutusten esiintuomista sekä viestintää ja vuorovaikutusta maanomistajien kanssa.

Fingrid on viime vuosina kehittänyt ympäristövaikutusten arvioinnissa toimintamallejaan muun muassa vuorovaikutuksen, voimajohtoalueiden hyödyntämisen ja luonnon monimuotoisuuden edistämisessä sekä ilmastovaikutusten arvioimisessa. Laaja-alainen ymmärrys kokonaisuudesta ja näkökulmien yhteensovittaminen yhteistyössä on äärimmäisen tärkeää. Puhdas energia ei siirry kuluttajille ilman voimajohtoja, joiden varrella on niin asutusta kuin erilaisia ympäristökohteitakin.

”YVA-lainsäädäntö on uudistunut keskittymään merkittäviin ympäristövaikutuksiin, ja tässä onnistumisen tärkeys korostuukin Järvilinjan kaltaisissa pitkissä kantaverkon voimajohtohankkeissa. Toivotaan, että tämä YVA-lain henki toteutuu myös jatkossa. Ilmastonmuutosta ja luontokatoa on tarve ymmärtää ja hillitä yhdessä”, kertoo YVA-menettelyssä Fingridin yhteyshenkilönä toiminut ympäristön ja yritysvastuun vanhempi asiantuntija Satu Vuorikoski.

Järvilinjan vaikutusten merkittävyyden arviointia on kehitetty hyödyntämällä hanketyypistä saatuja käytännön kokemuksia. Hankkeessa on panostettu vuorovaikutukseen ja viestintään maanomistajien kanssa hyödyntäen maanomistajakirjeiden lisäksi uusia toimintatapoja, kuten sähköistä YVA-tilaisuutta. Hanketta on myös havainnollistettu sähköisillä karttajärjestelmillä ja pilotoimalla 3D-havainnollistamista. Lisäksi on tunnistettu perinneympäristöjä kannustaen samalla näiden arvokkaiden luonto- ja maisemakohteiden hoitoon, mistä saatiinkin kiitosta palkinnon perusteluissa.

Järvilinjan vahvistaminen on lähes 300 kilometrin pituinen voimajohtohanke, joka kulkee 12 kunnan alueella Vaalan ja Joroisten välillä. Hankkeella vastataan sähkönsiirtotarpeen kasvuun ja varmistetaan kantaverkon korkea käyttövarmuus. Järvilinja on myös tärkeässä roolissa tavoitellessa hiilineutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä. YVA-yhteysviranomaisena toimineen Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätelmä saatiin elokuussa 2021 ja nyt Fingrid jatkaa ympäristövaikutusten huomioimista rakentamista edeltävässä suunnittelussa, kun vaikutusten lieventämistapoja viedään toteutukseen. YVA-arvioinnissa konsulttina toimi AFRY Finland Oy.

Linkki YVA ry:n tiedotteeseen >

Lisätiedot:

Satu Vuorikoski, vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5195
Pasi Saari, tekninen asiantuntija, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5178

Hanke Fingridin verkkosivuilla: www.fingrid.fi/jarvilinja