;
26.4.2018 10.01
Pörssitiedotteet

Fingrid-konsernin johdon katsaus 1.1.-31.3.2018

Fingrid noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta johdon katsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista ja muuta kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja. Johdon katsauksessa esitetyt tiedot koskevat Fingrid-konsernin kehitystä tammi-maaliskuussa 2018 ja vastaavalla jaksolla 2017, ellei toisin ole mainittu. Tässä esitetyt luvut ovat laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Fingrid on ottanut IFRS 15 -standardin käyttöön 1.1.2018. Standardin soveltamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia yhtiön tulokseen ja taseeseen. Johdon katsaus ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Luvut ovat tilintarkastamattomat. 

 • Fingridin tammi-maaliskuu on sujunut odotusten mukaisesti.
 • Katsauskauden liikevaihto oli 260,6 (193,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta 95,4 (88,1) miljoonaa euroa.
 • Yhtiön kannattavuus ja maksuvalmius ovat pysyneet hyvinä. 

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen: Suomen kantaverkko toimi luotettavasti talvikaudella 

Suomen kantaverkko toimi talvikaudella luotettavasti, ilman merkittäviä häiriöitä. Sähkönkulutuksen huippulukema, noin 14 000 megawattia saavutettiin Suomessa helmikuun viimeisenä päivänä. Sähkön riittävyys ei ollut huippukulutustilanteessa vaarassa. Suomi on edelleen riippuvainen sähkön tuonnista, ja huippukulutustilanteessa tuontisähköä oli noin neljännes kulutuksesta.

Alkuvuonna investointiohjelmamme painopisteenä on ollut 1920-luvulla rakennetun, Rautarouvaksi nimetyn Suomen vanhimman voimajohdon uudistaminen. Hanke viedään päätökseen vuoden 2019 aikana, jolloin Suomen kantaverkko saavuttaa kunnioitettavan 90 vuoden iän. Vantaan Länsisalmen sähköasema, jonka vihimme käyttöön maaliskuun lopulla, parantaa pääkaupunkiseudun sähkön saannin luotettavuutta.

Menestyimme jälleen loistavasti voimajohtojen ja sähköasemien kansainvälisessä kunnonhallinnan vertailututkimuksessa, jossa arvioidaan kunnonhallinnan laatua ja kustannustehokkuutta. Toimintamallimme, joka yhdistää oman henkilöstömme korkean osaamisen palvelutoimittajien osaamisen kanssa, tuottaa jatkuvasti erinomaisia tuloksia.

Vaihtelevan, uusiutuvan sähköntuotannon lisääntyessä tuotannon ja kulutuksen tasapainottaminen vaatii muutoksia sähkömarkkinoiden rakenteisiin. Sähkökauppaa käydään tulevaisuudessa nykyistä lähempänä sitä hetkeä, jolloin sähköä käytetään. Solmimme maaliskuun alussa yhteistyösopimuksen muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa uuden pohjoismaisen tasehallintakonseptin kehittämisestä. Sopimus määrittelee periaatteet, joiden mukaan rakennetaan yhteispohjoismaiset reservi- ja säätösähkömarkkinat tulevien kolmen vuoden aikana.

Avainluvut 

M€

1−3/18

1−3/17

muutos %

1−12/17

Liikevaihto

260,6

193,0

35,0

672,0

Liikevoitto*

95,4

88,1

8,2

175,9

Voitto ennen veroja

95,6

73,3

30,5

163,7

Kauden voitto

76,3

58,5

30,3

130,8

Investoinnit, brutto

21,6

23,6

-8,1

111,1

Liiketoiminnan nettorahavirta**

106,3

97,9

8,5

125,8

Korollinen nettovelka

888,9

929,8

-4,4

998,9

Taseen loppusumma

2 198,7

     2 160,9

1,8

2 113,3

Omavaraisuusaste %

32,6

38,1

 

37,8

* Liikevoitto ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta

** Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen

 

 • Liikevaihdon kasvu johtui tasesähkön myynnin kasvusta. Tämä on seurasta taseselvityksen siirtymisestä eSett Oy:n hoidettavaksi, minkä jälkeen rajatasevastaaville myyty tasesähkö raportoidaan aiemmasta poiketen ulkoisena liikevaihtona. Vastaava muutos näkyy tasesähkön kustannuksissa.
 • Liikevoitto kasvoi kuluneen talven suuremman sähkönkulutuksen seurauksena. 

Liiketoiminnan keskeiset tapahtumat 

 • Tammi-maaliskuun aikana Fingridin kantaverkossa ei ollut merkittäviä, vaikutukseltaan laaja-alaisia häiriöitä.
 • Suomessa kulutettiin sähköä tammi-maaliskuussa 25,6 (24,1) terawattituntia. Fingridin verkossa sähköä siirrettiin samalla ajanjaksolla 18,1 (17,4) terawattituntia, mikä oli 69,0 (71,1) prosenttia Suomen kokonaissiirrosta. Fingrid siirsi asiakkailleen samalla ajanjaksolla 18,8 (17,0) terawattituntia, mikä oli 73,5 (70,4) prosenttia Suomen kulutuksesta.
 • Suomen sähkönkulutuksen talven ennätys, noin 14 000 megawattia tehtiin 28.2.2018.
 • Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat solmineet yhteistyösopimuksen uuden pohjoismaisen tasehallintakonseptin kehittämisestä. Sopimus on tärkeä askel kehitettäessä tehokkaita, ilmastoystävällisiä ja toimitusvarmoja energiamarkkinoita.
 • Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 28.3.2018 vuoden 2017 tilinpäätöksen. Yhtiökokous teki päätöksen osingosta ja päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Päivi Nerg Juha Majasen jäädessä pois hallitustyöskentelystä.
 • 1970-luvulla rakennettu Nurmijärven sähköasema uusitaan. Urakoitsijaksi on valittu Infratek Finland Oy. Sopimuksen arvo on noin seitsemän miljoonaa euroa, ja työt valmistuvat vuoden 2019 loppuun mennessä. 
 • Fingrid sijoittui toistamiseen sijalle 10 Great Place to Work –tutkimuksessa keskisuurten yritysten sarjassa. Lisäksi Fingrid on päässyt Suomen innostavimmat työpaikat 2018 –listalle. 

Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt  

Fingrid on peruuttanut valituksensa koskien Energiaviraston 2.1.2017 antamaa päätöstä, jossa Energiavirasto velvoitti Fingridin toimittamaan säätösähkösopimuksia koskevat ehdot ja maksujen määräytymisperusteet Energiaviraston vahvistettavaksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain perusteella. Fingrid peruutti valituksensa saatuaan Energiavirastolta ilmoituksen, ettei se vaadi päätöksessä asetettujen velvoitteiden erillistä täytäntöönpanoa vaan asia tulee käsitellyksi osana tasehallinnan suuntaviivojen artiklan 18. mukaista ehtojen vahvistamisprosessia.

Yhtiö ei ole muuttanut tulosohjeistustaan tilinpäätöstiedotteessa 1.3.2018 annetusta.

Lisätietoja:

Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja
+358 30 395 5140 tai +358 40 593 8428

Jan Montell, talous- ja rahoitusjohtaja
+358 30 395 5213 tai +358 40 592 4419

Liitteet