;
26.5.2017 10.00
Ajankohtaista

Positiivisia ketjureaktioita Omaisuuden hallinnan päivässä

Hankintaketjujen hallinnan kehittäminen on osa vastuullista yritystoimintaa, jonka vaikutukset näkyvät paikallisesti ja globaalisti. Fingridin Omaisuuden hallinnan päivän paneelikeskustelussa 23.5. todettiin, että vastuullisuus ei synny itsestään vaan edellyttää tilaajalta aktiivista roolia.
Pa­nee­li­kes­kus­te­lun jälkeen Fingrid pal­kit­si pe­rin­tei­seen ta­paan ura­koit­si­joi­den­sa hen­kilöstöä
Vuo­den ra­ken­ta­ja- ja Vuo­den kun­nos­sa­pitäjä -pal­kin­noin. Vuo­den ra­ken­ta­ja -pal­kin­non sai Ari Stenroth El­tel Networks Oy:stä ja Vuo­den kun­nos­sa­pitäjä -pal­kin­non Pertti Räty Poh­jo­lan Lin­ja­huol­to Oy:stä. Tapio Honkaniemi In­fra­tek Finland Oy:stä pal­kit­tiin lisäksi elämäntyöpal­kin­nol­la. Pal­ki­tut hen­kilöt sai­vat kii­tos­ta esi­mer­kil­li­sestä ja asia­kaslähtöisestä toi­min­nas­taan. Fingri­din kan­nal­ta eri­tyistä huo­mio­ta an­sait­see heidän asian­tun­te­muk­sen­sa ja osaa­mi­sen­sa.