;
22.6.2017 09.00
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista

Fingridiltä tukea perinneympäristöjen hoitoon

Fingrid haluaa edistää Suomen luonnon monimuotoisuutta ja ryhtyy tarjoamaan taloudellista tukea voimajohtoalueiden perinneympäristön hoitajille. Tuen tavoitteena on innostaa maanomistajia hoitamaan voimajohtoalueiden maisema- ja luontoarvoja. Kolmivuotisen kokeilun kokemusten perusteella arvioidaan tuen vaikuttavuus ja jatko.

Voimajohtoalueista voidaan aktiivisella hoidolla kehittää luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta arvokkaita luontokohteita. Sen vuoksi Fingrid aloittaa kokeilun, jossa tarjotaan taloudellista tukea voimajohtoalueiden maisema- ja luontoarvojen hoitajille.

Kaikki voimajohtoalueet eivät sovellu tuen piiriin vaan alueella tulee olla enemmän niitty- ja heinäkasvillisuutta kuin metsänpohjaa. Lisäksi alueella tulee olla ympäristöstä erottuvia maisema- tai luontoarvoja ja sen tulee sijaita maisemallisesti keskeisellä paikalla tai tarjota mahdollisuuden virkistyskäyttöön.  Alueen tulee tarjota myös muita nimettyjä luontoarvoja. Hoidettavan alueen on oltava vähintään 0,3 hehtaarin suuruinen.

Fingridin tarjoama tuki käsittää asiantuntijan laatiman hoitosuunnitelman sekä kohteen hoitajalle maksettavan tuen. Aluetta tulee hoitaa suunnitelman mukaisesti niin, että määriteltyjen kriteerien mukaiset luontoarvot säilyvät ja paranevat. Tuen määrä on kolmesataa euroa / hehtaari ja tukikauden pituus on kolme vuotta. Tukea voivat hakea yksityiset henkilöt sekä rekisteröidyt yhdistykset.

”Olemme iloisia siitä, että voimme osaltamme edistää Suomen luonnon monimuotoisuutta. Perinteisen maatalouden murroksen myötä niityt, kedot ja laitumet ovat häviämässä maisemastamme ja perinnebiotoopeilla viihtyneet lajit alkavat olla uhanalaisia. Niillä viihtyvät kasvit ja eläimet etsivät uusia asuinalueita, ja johtoaukeille on mahdollista luoda näille lajeille sopivia olosuhteita. Maanomistajat voivat vahvistaa luonnon monimuotoisuutta sopivilla johtoalueilla ja mukailla näin niin sanottuja perinnebiotooppeja”, Fingridin erikoisasiantuntija Tiina Seppänen kertoo.

”Perinneympäristöjen hoidon tuki on jo herättänyt ennakkoon paljon kiinnostusta maanomistajissa ja odotamme paljon hakemuksia. Hoitosuunnitelman voi tehdä itse, mutta siihen voi saada myös apua Maa- ja kotitalousnaisten maisemapalvelulta. ”

Fingrid arvioi hoitosuunnitelman toteutumista normaalien voimajohtotarkastusten yhteydessä.

Lisätiedot:

Erikoisasiantuntija Tiina Seppänen, Fingrid Oyj, puh.  0303 95 5164

Perinneympäristöjen hoidon tuesta Fingridin verkkosivuilla

Voimajohtoalueiden hyödyntäminen ja Maanomistajien ideakortit