;
30.3.2017 16.30
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista, Projektit

Fingridille toistamiseen ympäristövaikutusten arvioinnin palkinto

Yva ry on myöntänyt Fingrid Oyj:lle vuosittain jaettavan Hyvä YVA (ympäristövaikutusten arviointimenettely) –palkinnon Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavien voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Fingridillä otetaan yhtiölle jo toistamiseen myönnetty palkinto ilolla vastaan. Yhtiön tavoitteena on osallistaminen, vaikuttavuus ja lisäarvon tuottaminen ympäristövaikutusten arviointityöllä kaikille sidosryhmille.
Energiajärjestelmän murros ja kansallisiin ilmastotavoitteisiin pääseminen vaatii uudenlaista kantaverkkoon liitettävää energiantuotantoa ja uusien voimajohtojen rakentamista. Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavien voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi vuonna 2016. Sen avulla haettiin sopivaa reittiä lähes sadan kilometrin mittaiselle voimajohtoyhteydelle. Arvioinnissa otettiin huomioon sekä laitosta suunnittelevan Fennovoima Oy:n omistukseen tulevat liittymisjohdot että Fingrid Oyj:n omistukseen tulevat kantaverkon vahvistustarpeet. Fingrid tekee päätökset kantaverkkovahvistusten voimajohtojen jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen etenemisen mukaisesti.
 
Tunnustuksessaan Yva ry palkitsi Fingridin ympäristövaikutusten arviointityön Hyvä YVA (ympäristövaikutusten arviointimenettely) 2017 –palkinnolla, jolla palkitaan vuosittain arviointeja, jotka ovat merkittävästi kehittäneet vaikutusten arviointia. Fingrid on saanut vastaavan palkinnon myös aiemmin vuonna 2011. YVA-menettely toimii Fingridissä tärkeänä suunnittelutyökaluna, jonka avulla uusille voimajohdoille haetaan ympäristöön parhaiten sopivaa reittiä yhteistyössä maanomistajien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Fingrid on kehittänyt toimintamallejaan siten, että YVA-menettely palvelisi mahdollisimman hyvin kaikkia osapuolia. Maanomistajille suunnattua tiedottamista ja osallistamista on lisätty ja parannettu hankeviestinnän ymmärrettävyyttä. Vaikutusten esittämisen tapoja on kehitetty siten, että jokainen hankkeesta kiinnostunut löytäisi itselleen merkityksellisen tiedon helposti pitkän voimajohtohankkeen laajasta aineistosta. Tärkeää on myös varmistaa sujuva tiedonkulku YVAsta voimajohtohankkeen jatkovaiheisiin.
 
”Tämänkin YVA-menettelyn aikana teimme ympäristövaikutusten vähentämiseksi voimajohtoreitteihin tarkistuksia ja otimme tarkasteluun uusia johtoreittejä, mistä voi kiittää maanomistajilta ja muilta sidosryhmiltä saatua palautetta”, kertoo YVA-menettelyssä Fingridin yhteyshenkilönä toiminut yritysvastuun kehityspäällikkö Satu Vuorikoski. ”Tavoitteenamme on toteuttaa voimajohtohankkeet niin ihmisten kuin ympäristön kannalta mahdollisimman vähin haitoin. Olemme sitoutuneet vastuullisiin toimintatapoihin ja kehitämme niitä jatkuvasti”, Vuorikoski tiivistää.
 
YVA-vaiheen lisäksi Fingrid on kehittänyt voimajohtohankkeiden rakennusvaiheen tiedottamisen käytäntöjä. Fingrid myös kannustaa maanomistajia edistämään voimajohtoalueiden hyödyntämistä ihmisten ja luonnon hyväksi. ”Kiitämme yhteysviranomaisena toiminutta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta, ympäristövaikutusten arviointityön toteuttanutta konsulttia FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy:tä, toisena hankevastaavana toiminutta Fennovoima Oy:tä ja kaikkia YVAssa mukana olleita. On todella hienoa, että panostuksemme voimajohtohankkeiden YVA-menettelyn kehittämiseen on osoittautunut toimivaksi, summaa Vuorikoski.
 
Lisätiedot:
Satu Vuorikoski, kehityspäällikkö yritysvastuu p. 030 395 5195
Pasi Saari, tekninen asiantuntija p. 030 395 5178