;
13.11.2017 09.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingrid kannattaa älyverkkotyöryhmän tavoitteita kehittää älykäs sähköjärjestelmä

Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän väliraportissa etsitään ratkaisukeinoja energiamurroksen toteutumiselle älykkään sähköjärjestelmän avulla. Ryhmä esittää kattavia kehitysesityksiä, joilla rakennetaan tulevaisuuden älyverkko. Matka asiakaskeskeisiin sähkömarkkinoihin ja joustavaan sähköjärjestelmään vaatii vielä paljon yhteistyötä.

Älyverkkotyöryhmässä on vallinnut yhdessä tekemisen ja eteenpäin pyrkimisen ilmapiiri ja työ on edennyt hyvin. Hyvin alkanutta yhteistyötä alan sidosryhmien välillä tulisi jatkaa myös loppuraportin valmistumisen jälkeen.

Fingrid kannattaa työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän esittämiä muutoksia kohti joustavaa ja asiakaskeskeistä sähköjärjestelmää. Asiakkaan valinnanmahdollisuutta lisäävien ja sähkön toimitusvarmuutta tukevien muutosehdotusten toteuttaminen tulee aloittaa mahdollisimman pian. Älykkään sähköjärjestelmän rakentaminen ei tapahdu hetkessä, vaikka joustavuuden tarve kasvaa nopeasti ydinvoiman ja tuulivoiman lisääntyessä.

Älyverkkotyöryhmän ehdottamien muutosten lisäksi sähkömarkkinoita on uudistettava laajemminkin, jotta sähkön kulutusta ja tuotantoa voidaan tasapainottaa sähkömarkkinoilla nykyistä paremmin ja lähempänä reaaliaikaa. Sähköjärjestelmän tilaa ja jouston arvoa heijastavat hintasignaalit ohjaavat markkinoita tarvittaviin investointeihin tehokkaasti. Tarvittavia sähkömarkkinamuutoksia on esitetty Fingridin viime keväänä julkaisemassa Johtokatu-raportissa.

Fingridin lausunnon pääkohdat:

  • Jakeluverkkoyhtiöiden toteuttamasta kulutuksenohjauksesta on siirryttävä markkinaehtoiseen ohjaukseen mahdollisimman pian.
  • Jouston kannattavuuden lisäämiseksi verkkoyhtiöiden tulee voida hyödyntää joustoa verkonhallinnassa tasavertaisena vaihtoehtona verkkoinvestointien kanssa. Tämän mahdollistamiseksi verkkoyhtiöiden sääntelyä tulee kehittää vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä.
  • Asiakas päättää omasta sähkönkulutuksestaan ja valitsee oman joustopalveluntarjoajansa. Uusien joustopalvelun tarjoajien, kuten itsenäisten aggregaattorien, tulo markkinoille luo asiakkaille valinnanmahdollisuuksia, mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja ja parantaa kilpailua sähkömarkkinoilla. Aggregaattorien mahdollisuuksia toimia tulee kehittää.
  • Tehopohjainen jakeluverkkomaksu hyödyttää pitkällä aikavälillä asiakkaita ja yhteiskuntaa ja auttaa toimitusvarmuuden ylläpidossa.
  • Toimintaympäristön monimutkaistuessa tulee mahdollistaa sähköenergian, verot ja sähkönsiirron kattavan kokonaispalvelun tarjoaminen asiakkaalle. Nykyinen vähittäismarkkinamalli ei mahdollista tätä riittävän hyvin, ja siksi sitä tulee kehittää.
  • Suhteellinen, sähkön markkinahinnasta riippuva sähkövero lisäisi kannusteita joustoon ja helpottaisi uusiutuvan energian integroimista sähköjärjestelmään. Käytännön toteuttamisessa on kuitenkin haasteita. Suhteellista sähköveroa tulee selvittää.

Lue Fingridin vastaus työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän väliraporttiin kokonaisuudessaan

Älyverkkotyöryhmän väliraportti

Fingridin aiemmat aiheeseen liittyvät raportit ja kehitysehdotukset: Johtokatu.

Lisätietoja:   

johtava asiantuntija  Risto Lindroos, Fingrid Oyj, puh. 040 501 9996

asiantuntija Heidi Uimonen, Fingrid Oyj,  puh. 040 661 9229

Älyverkkotyöryhmä.Työ- ja elinkeinoministeriö asetti syyskuussa 2016 työryhmän selvittämään älyverkkojen mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Sen tehtävänä on selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älyverkot voivat palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää yleisesti toimitusvarmuuden ylläpitoa.
Työryhmässä on mukana niin sähkön myyjien, jakelijoiden, kuluttajien, viranomaisten kuin tutkimuslaitostenkin edustus. Ryhmä jätti 2.10.2017 mennessä väliraportin, jossa kerrotaan työn edistymisestä ja linjataan loppuraportissa tarkasteltavat aihekokonaisuudet. Työryhmän jättää lopullisen mietintönsä 30.9.2018 mennessä.