;
2.6.2016 09.40
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosta varten tarvittavien voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on varautunut vahvistamaan sähkönsiirron kantaverkkoa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosta varten. Voimajohtoja koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, joka toimii arviointimenettelyn yhteysviranomaisena. Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiselostuksesta ja selostusta esitellään yleisötilaisuuksissa kesäkuussa.
Fennovoima Oy suunnittelee Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosta Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoelle. Fingrid Oyj on tarkastellut ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämisen vaihtoehtoja ja kantaverkon vahvistamistarpeita kokonaisuutena ja on ottanut huomioon myös tulevaisuuden sähkönsiirron kehitystarpeet. Hanhikiven ydinvoimalaitos on liitettävä muuhun voimajärjestelmään siten, että liityntä mahdollistaa laitoksen turvallisen toiminnan ja laitos voi syöttää tuottamansa sähköenergian verkkoon suunnitellulla tavalla kaikissa tilanteissa.

Hanhikiven niemen ydinvoimalaitokselta varaudutaan rakentamaan 400 kilovoltin voimajohtoyhteys Raahen Lumimetsään. Lisäksi tarvitaan 110 kilovoltin voimajohtoyhteys ydinvoimalaitokselta Keskikylään (Pyhäjoki) ja edelleen Keskikylästä Jylkkään (Kalajoki). Osa voimajohdoista tulee Fennovoiman liittymisjohdoiksi ja osa Fingridin kantaverkoksi.

Fingrid ja Fennovoima tekevät päätökset voimajohtojen jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen etenemisen mukaisesti. Voimajohtojen rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja valitun voimajohtoreitin tarkempi yleissuunnittelu ajoittuvat vuosille 2016–2018. Rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2019–2023 siten, että uudet 110 kilovoltin voimajohdot otettaisiin käyttöön vuosina 2021–2022 ja 400 kilovoltin voimajohdot vuosina 2022–2024.

Ympäristövaikutuksia voidaan lieventää osallistumisen ja arviointityön tulosten avulla

Voimajohtohankkeeseen on sovellettu lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Menettely alkoi syyskuussa 2015, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistui. Osallisilta saatujen palautteiden ja YVA-menettelyn tuottaman tiedon avulla tarkasteluun otettiin uusia voimajohtoreittejä ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Voimajohtoreitit sijoittuvat Pyhäjoelle, Raaheen, Merijärvelle ja Kalajoelle.

Nyt valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on koottu tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Arviointiselostus on toimitettu yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiselostuksen nähtävillä olosta ja varaa mahdollisuuden mielipiteiden ja lausuntojen esittämiselle. Hanketta ja arvioinnin tuloksia esitellään yleisötilaisuuksissa:

• Vihanti (Vihannin kirjasto, Ukonkantti, Kirkkotie 16),
keskiviikkona 15.6.2016 klo 18

• Pyhäjoki (Pyhäjoen lukion Pauhasali, Koulutie 8),
torstaina 16.6.2016 klo 18

Voimajohtoreitteihin voi tutustua klo 17.30 alkaen, ennen varsinaista esittelytilaisuutta.

Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä syksyllä 2016.

Lisätietoja:  
Fingrid Oyj, kehityspäällikkö Satu Vuorikoski puh. 030 395 5195
Fingrid Oyj, tekninen asiantuntija Pasi Saari puh. 030 395 5178