;
3.10.2013 11.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Luoteis-Euroopan alueiden välisen hintakytkennän suunniteltu käyttöönotto 26.–27.11.2013

Luoteis-Euroopan vuorokausimarkkinoiden hintakytkentähankkeen (NWE-hankkeen) osapuolet ovat asettaneet hankkeen käyttöönoton tavoitepäivämääräksi 26. marraskuuta. NWE on ensimmäinen osa eurooppalaisten sähköpörssien kehittämästä alueiden välisestä hintakytkentäratkaisusta (PCR), joka synkronisoidaan Lounais-Euroopan (SWE) kanssa. NWE:n käyttöönotto on merkittävä askel kohti integroituja eurooppalaisia sähkömarkkinoita.

Hankkeen 17 osapuolta vahvistivat suunnitellun käyttöönottopäivän sen jälkeen kun PCR:n ja NWE:n  yhteiset integraatio- ja simulaatiotestit saadaan toteutettua hyväksytysti. Suunnitellun käyttöönottopäivän toteutumiseen voivat vielä vaikuttaa testien lopputulokset, sopimusjärjestelyt sekä viranomaisten lopulliset luvat. Hintakytkennän ansiosta sähköpörssit laskiessaan hintoja ottavat huomioon rajasiirtokapasiteetin, mikä vähentää hintavaihtelua eri markkinoiden välillä. Lopullinen päätös ratkaisun käyttöönotosta tehdään marraskuun alussa.
 
PCR-hankkeen tavoitteena on toteuttaa yksi laskentamalli ja yhtenäiset toimintatavat tehokkaaseen hintojen laskentaan ja rajasiirtokapasiteetin käyttöön Euroopassa. NWE:n toteutus merkitsee suurta harppausta kohti yhdentyneitä eurooppalaisia sähkön vuorokausimarkkinoita, ja sen uskotaan parantavan maksuvalmiutta, tehokkuutta ja hyvinvointia. Luoteis-Euroopan maiden osuus Euroopan sähkön kysynnästä on 75 %.
Hankkeen osapuolina on neljä sähköpörssiä ja 13 kantaverkkoyhtiötä. Luoteis-Euroopan hintakytkentähanke kattaa pohjoismaat Saksan/Itävallan, Ranskan, Belgian, Alankomaat, Luxemburgin, Ison-Britannian, Tanskan, Suomen, Ruotsin, Norjan, Viron, Latvian ja Liettuan, ja myös Puola kytkeytyy pohjoismaiden markkinoihin SwePol-linkin kautta.
 
Hankkeista:
 
Luoteis-Euroopan (NWE) hintakytkentä on Luoteis-Euroopan maiden kantaverkkoyhtiöiden ja sähköpörssien käynnistämä hanke. Hankkeen 17 osapuolta ovat sähköpörssit APX, Belpex, EPEX SPOT ja Nord Pool Spot sekä kantaverkkoyhtiöt 50Hertz, Amprion, Creos, Elia, Energinet.dk, Fingrid, National Grid, RTE, Statnett, Svenska Kraftnät, Tennet B.V. (Hollanti), Tennet GmbH (Saksa) ja TransnetBW. Yhteistyön tavoitteena on sähkön vuorokausitukkumarkkinoiden hintojen yhteen liittäminen, kyseisten maiden välisten rajasiirtojohtojen kapasiteettijaon tehostaminen ja yleisen hyvinvoinnin parantaminen.  Yhtenäinen laskentamalli toimii siten, että markkinahinnat, kunkin maan nettopositiot ja sähkönsiirrot maiden välisillä siirtoyhteyksillä lasketaan samanaikaisesti huutokauppojen pohjalta ja alueiden välisen hintakytkennän avulla.
 
Lounais-Euroopan (SWE) hintakytkentä on yhteishanke, jonka osapuolina ovat Ranskan, Espanjan ja Portugalin kantaverkkoyhtiöt RTE, REE ja REN sekä sähköpörsseistä espanjalainen OMIE ja Ranskan markkinoilla toimiva EPEX Spot. SWE-hankkeessa on määritelty kytkentää edeltävät, kytkennän jälkeiset ja erikoistilanteissa käytettävät prosessit, joiden avulla Ranskan ja Iberian niemimaan markkinoiden välinen kytkentä saadaan toteutettua.
 
Alueiden välinen hintakytkentä (Price Coupling of Regions, PCR) on seitsemän sähköpörssin –APXin, Belpexin, EPEX Spotin, GME:n, Nord Pool Spotin, OMIEn ja OTE:n – yhteishanke, jonka päämääränä on saada aikaan Euroopan laajuisessa hintakytkennässä käytettävä laskentamalli ja rajasiirtokapasiteetin jakaminen vuorokausiperiaatteella. Tämä on välttämätöntä EU:n tavoittelemien yhtenäisten eurooppalaisten sähkömarkkinoiden aikaansaamiseksi. Euroopan sähkömarkkinoiden integraation odotetaan parantavan maksukykyä, tehokkuutta ja hyvinvointia. PCR-hankkeeseen voivat liittyä muutkin eurooppalaiset sähköpörssit.
 
Luoteis-Euroopan markkinaintegraation informaatiotilaisuuden 3.10.2013 esitysmateriaalit:
 
 
 
Lisätietoa PCR-hankkeesta ja NWE:n alueellisista hintakytkennän toteutushankkeista saa seuraavilta sivustoilta:
 
NWE-alue