;
25.1.2011 00.00
Lehdistötiedotteet

Kokkolasta Muhokselle ulottuva voimajohtohanke jatkosuunnitteluun

Ympäristövaikutusten arviointimenettely voimajohtoreitistä Kokkolasta Muhokselle päättyi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntoon 4.11.2010. Nyt Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun pohjoisimman reittivaihtoehdon Siikajoen Ruukin kautta Muhokselle. ​
Voimajohto Kokkolasta Muhokselle on osa Länsi-Suomen kantaverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelman mukaisesti 220 kilovoltin (kV) jännitteinen, teknisesti ikääntynyt voimansiirtoverkko korvataan 400 kV verkolla. Länsirannikon alueella on varauduttava sähkön siirtotarpeiden merkittävään kasvuun ja uuden sähköntuotannon liittämiseen, jolloin nykyisen kaltainen siirtoverkko ei kykene ylläpitämään voimajärjestelmän käyttövarmuutta. Hanke osaltaan mahdollistaa Suomen ilmasto- ja energiastrategian mukaisen uuden tuotannon, kuten tuulivoiman liittämisen kantaverkkoon.
 
Kokkolan ja Muhoksen välisen 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) alkoi kesällä 2009 ja päättyi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntoon arviointiselostuksesta 4.11.2010. YVA-menettelyssä tarkasteltiin Kokkolan Ventusnevan ja Muhoksen Pyhänselän sähköasemien välillä yhtä pääreittivaihtoehtoa ja lisäksi Siikajoen ja Muhoksen välillä kuutta vaihtoehtoista alavaihtoreittiä. Arviointiselostuksesta annettiin yhteensä 33 lausuntoa ja mielipidettä. 
 
Saatujen arviointitulosten ja lausuntojen perusteella Fingrid jatkaa hankkeeseen liittyviä selvityksiä pohjoisimman voimajohtoreitin (A) mukaisesti. Siikajoen Ruukin alueella jatkosuunnitteluun on valittu pohjoisempi, kantaverkon ja lähialueen sähköntuotantosuunnitelmien kannalta joustavin Ruukin kautta Matonevalle sijoittuva reittivaihtoehto (A2). Tyrnävän Lintusuon alueella on jatkosuunnitteluun valittu Lintusuon eteläpuolelta kiertävä reittivaihtoehto (A1).
 
Toteutus vuoteen 2016 mennessä
 
Kokkolan ja Muhoksen välinen 400 kV voimajohto on suunniteltu toteutettavaksi vuoteen 2016 mennessä. Johtoreitin maastotutkimuksia varten Fingrid hakee tutkimuslupaa aluehallintovirastoilta. Fingrid Oyj:n edustajat ovat yhteydessä maanomistajiin ennen varsinaisten maastotutkimusten käynnistämistä.
 
Ennen voimajohtohankkeen toteuttamista Fingrid hakee voimajohdolle Energiamarkkinavirastolta sähkömarkkinalain mukaista rakentamislupaa. Yleissuunnittelun valmistuttua valtioneuvostolta haetaan voimajohdolle lunastuslupaa, jonka jälkeen alkaa lunastusmenettely.
 
Fingrid arvioi jatkolupien hakemisen ja käsittelyn kestävän pari vuotta. Varsinainen voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuosille 2014 – 2016. 
 
Lisätietoja:  
Fingrid Oyj, YVA-menettelyn projektipäällikkö Mika Penttilä p. 030 395 5230
Fingrid Oyj, vanhempi asiantuntija Hannu Ylönen p. 030 395 5259