;

Syöttötariffijärjestelmää koskeva lakiluonnos lausuntokierrokselle

Lakiehdotusluonnos uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (syöttötariffista) on valmistunut. Työ- ja elinkeinoministeriössä syöttötariffityöryhmän ehdotusten pohjalta valmisteltu luonnos on lausuntokierroksella 11.-31.3.2010. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa 2010.

Lakiehdotuksessa säädettäisiin tuulivoimaloissa ja biokaasuvoimaloissa tuotetulle sähkölle maksettavasta tuesta (syöttötariffi), jolla katettaisiin sähkön tuotantokustannusten ja sähkön markkinahinnan välinen erotus. Sähkön tuottaja osallistuisi sähkömarkkinoille ja saisi sähkön markkinahinnan tuottamansa sähkön myynnistä.

Tukea myönnettäisiin vain uusille, sähköteholtaan vähintään 500 kilovolttiampeerin tuulivoimaloille ja sähköteholtaan 200 kilovolttiampeerin biokaasuvoimaloille. Tuettavien voimalaitosten tulisi sijaita Suomessa tai Suomen aluevesillä ja liittyä sähköverkkoon Suomen alueella.

Tuki rahoitettaisiin valtion talousarviosta. Lakiehdotus voidaan hyväksyä vain, jos tukijärjestelmää varten tarvittava määräraha sisällytetään valtion talousarvioon. Tästä ei ole vielä tehty päätöstä. Lakiehdotuksen voimaantulo edellyttää lisäksi, että Euroopan unionin komissio on hyväksynyt siihen sisältyvän valtiontuen.