;

Euroopan unionin komissio kehottaa 20 jäsenvaltiota soveltamaan yhteismarkkinasääntöjä viipymättä

Euroopan unionin komissio on päättänyt lähettää 20 jäsenvaltiolle 35 erillistä pyyntöä, joissa näitä kehotetaan toimeenpanemaan ja soveltamaan kaikilta osin kaasun ja sähkön yhteismarkkinoiden muodostamista koskevaa unionin lainsäädäntöä. Suomen katsotaan noudattavan sääntöjä.
Kyseisten säännösten tavoitteena on lisätä kaasu- ja sähkömarkkinoiden siirtokapasiteettia ja läpinäkyvyyttä. Asianmukaisesti toimivat, hyvin säädellyt, läpinäkyvät ja yhteenkytketyt, markkinahintasignaaleja tarjoavat markkinat ovat kilpailun ja toimitusvarmuuden perusedellytys.
 
EU:n tehokkaat ja toimivat energian yhteismarkkinat antavat kuluttajille mahdollisuuden valita kaasun- ja sähköntoimittajansa ja varmistavat sähkön ja kaasun kohtuulliset hinnat. Lisäksi yhteismarkkinoille pääsevät kaikki energiantoimittajat, erityisesti pienimmät toimittajat ja uusiutuviin energialähteisiin investoivat toimittajat. Samalla Euroopan unioni selviää paremmin talouskriisistä. Kyseisillä jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa vastata kehotuksiin, jotka on annettu jäsenyysvelvoitteen noudattamatta jättämistä koskevan menettelyn mukaisesti perusteltujen lausuntojen muodossa. Jos jokin jäsenvaltio ei anna tyydyttävää vastausta, komissio voi haastaa sen unionin tuomioistuimeen.
 
Komissio lähettää yhteensä 35 perusteltua lausuntoa seuraaville 20 jäsenvaltiolle: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tšekki ja Unkari.

Komission toteamat keskeiset rikkomukset koskevat seuraavia aiheita:
 
• Sähkön ja kaasun siirtoverkonhaltijat eivät ole antaneet riittävästi tietoja, mikä vaikeuttaa sähkön ja kaasun toimittajien pääsyä siirtoverkkoihin.
 
• Verkkokapasiteetin jakomenettelyt ovat riittämättömiä, mikä estää sähkön ja kaasun siirtoverkkojen parhaan mahdollisen käytön jäsenvaltioissa.
 
• Sähkön siirtoverkonhaltijoiden ja kansallisten viranomaisten yhteistyö naapurimaiden kanssa on riittämätöntä; tätä yhteistyötä tarvitaan, jotta rajasiirtoyhteyksien kapasiteetti voidaan jakaa paremmin siten, että olemassa oleva sähköverkko palvelee alueellisia ja koko Euroopan tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.
 
• Kaasun siirtoverkonhaltijat eivät tarjoa verkonkäyttäjille riittäviä mahdollisuuksia päästä kaasun paluuvirtausmarkkinoille (kuten Saksasta Puolaan tai Kreikasta Bulgariaan tarjoamalla keskeytymättömiä paluuvirtauspalveluita).
 
• Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät ryhdy tehokkaisiin toimenpiteisiin unionin säännösten rikkomistapauksissa, esim. tehokkaita kansallisia rangaistuksia ei käytetä.
 
• Kuluttajille ei ole tarjolla riittäviä erimielisyyksien ratkaisumenettelyjä; sähkö- ja kaasudirektiivien yksi peruslähtökohdista on, että kaikille kansalaisille, jotka nauttivat energian yhteismarkkinoiden eduista, on myös tarjolla korkealuokkaista kuluttajansuojaa. Jos kansalaisten valituksia ei käsitellä läpinäkyvästi käyttäen yksinkertaisia ja edullisia menettelyjä, kuluttajat eivät ehkä ole valmiita hyödyntämään energian yhteismarkkinoita.
 
Lue lisää komission tiedotteesta ja muistiosta.