;
17.2.2009 00.00
Lehdistötiedotteet

Varavoimalaitoskapasiteetin lisäämisen ympäristövaikutusten arviointi tarkentuu

Fingrid Oyj käynnisti syksyllä 2008 ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) varavoimalaitoskapasiteetin lisäämiseksi. Arviointiohjelmasta saadun palautteen ja hankkeen teknisen suunnittelun etenemisen perusteella jatkossa tarkastellaan viittä varavoimalaitoksen sijoituspaikkavaihtoehtoa (Forssa, Inkoo, Joroinen, Kangasala ja Seinäjoki) ja kahta erilaista toteutustekniikkaa. Jyväskylän sijoituspaikkavaihtoehto ei ole mukana jatkotarkasteluissa.

Fingrid Oyj vastaa valtakunnan päävoimansiirtoverkosta eli sähkön siirron kantaverkosta. Yhtiölle asetettujen lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen edellyttää, että käytettävissä on riittävä häiriöreservi valtakunnallisen sähköjärjestelmän vakavien häiriötilanteiden hallintaan (ns. hätätarkoitukseen). Varavoimalaitosten avulla turvataan sähköjärjestelmän toimivuus ja varmistetaan sähkön saatavuus kuluttajille kaikissa tilanteissa, esimerkiksi suuren voimalaitoksen tai merkittävän voimajohdon vikaantuessa ennakoimattomasti. Tarve varavoimalaitoskapasiteetin lisäämiseksi on kokonaissähkötehona enintään 400 megawattia (MW).

Rakentaminen on suunniteltu tapahtuvaksi noin 100 megawatin kokonaisuuksina siten, että laitosta voidaan häiriöreservitarpeen kehittyessä tarvittaessa laajentaa teholtaan kaksinkertaiseksi, mikä voi tulla kyseeseen myös lyhyellä aikavälillä.

Fingrid toimitti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn mukaisen arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Keski-Suomen ympäristökeskukselle lokakuussa 2008. Yhteysviranomainen kokosi arviointiohjelmasta annetut mielipiteet ja viranomaislausunnot ja antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta 28.1.2009.

Hankkeen teknisen suunnittelun ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta saadun palautteen perusteella YVA-selostuksessa tarkastellaan jatkossa viittä varavoimalaitoksen sijoituspaikkavaihtoehtoa (Forssa, Inkoo, Joroinen, Kangasala ja Seinäjoki) ja kahta erilaista toteutustekniikkaa eli kaasuturpiinilaitosta ja dieselmoottorilaitosta.

Vaikutusselvityksiä ja YVA-menettelyä ei jatketa Jyväskylässä. Jyväskylässä tilantarve ei ole varavoimalaitoskokonaisuuden sijoittamiseksi riittävä, kun otetaan huomioon uudelleen käyttöön otettavaksi suunniteltu, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue ja muut ympäristölliset reunaehdot. Polttoaineen varastointimahdollisuudet eivät myöskään tue varavoimalaitoksen sijoittamista Jyväskylään.

Forssassa palautetta saatiin muista sijoituspaikka-alueelle kohdistuvista maankäyttötarpeista. Inkoossa varavoimalaitos otetaan huomioon meneillään olevassa asemakaavoituksessa. Myös Joroisilla hanke kytkeytyy Sysmäjärven rantarakentamisen kaavoitukseen. Kangasalla on vireillä asuinalueiden suunnittelu varavoimalaitosalueen läheisyyteen ja Seinäjoella vaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon kantatien 67 vaihtoehtoiset linjaukset.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineistoon ja tarkasteltaviin vaihtoehtoihin voi tutustua hankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.fingrid.fi => Ympäristö => YVA-menettelyt => Varavoimalaitoskapasiteetin lisääminen. Arviointityön tulokset kootaan arviointiselostukseksi, jonka arvioidaan valmistuvan keväällä 2009.

Yhteysviranomaisena toimiva Keski-Suomen ympäristökeskus kuuluttaa arviointiselostuksen asettamisesta nähtäville alueen kuntiin. Arviointityön keskeisiä tuloksia esittelevä yleisötilaisuus on suunniteltu järjestettäväksi vain Joroisilla, jossa hanketta kohtaan on ollut mukana olevista sijoituspaikoista enemmän kiinnostusta. Hankkeen ensimmäisen noin 100 MW varavoimalaitoksen suunnitellaan valmistuvan vuoden 2013 aikana.

Lisätietoja:
Fingrid Oyj
YVA-yhteyshenkilö Satu Vuorikoski, puh. 030 395 5195
Tekninen asiantuntija Juha Pikkupeura, puh. 030 395 4169