;
10.9.2009 00.00
Ajankohtaista

Kilpailuviraston päätös RAO Nordicin toimenpidepyynnöstä

Kilpailuvirasto on tehnyt päätöksen (7.9.2009, Dnro 301/61/08) RAO Nordicin toimenpidepyynnön johdosta. Kilpailuvirasto katsoi, ettei asiassa ole tarpeen ryhtyä enempiin toimenpiteisiin ja poisti asian käsittelystä.

RAO väitti Fingridin käyttäneen määräävää markkina-asemaa väärin sähkön rajasiirron markkinoilla. Markkinarajamaksun ja kuormituksen antomaksun osalta Kilpailuvirasto totesi, ettei selvityksissä ole tullut esille tekijöitä, jotka tukisivat epäilyjä siitä, että nämä maksut olisivat kohtuuttomia tai syrjiviä.

Tehoreservimaksun osalta Kilpailuvirasto totesi, ettei se ole omissa selvityksissään löytänyt tekijöitä, jotka tukisivat epäilyjä siitä, että tehoreservimaksu olisi perustamissopimuksen 82 artiklan perusteella kohtuuton tai syrjivä. ETSO-maksun osalta Kilpailuvirasto totesi, että kyseessä on EU:n laajuisesti markkinoihin vaikuttava ja komission tukema järjestelmä, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, jonka noudattamista Suomessa valvoo Energiamarkkinavirasto. Näin ollen Kilpailuvirasto ei nähnyt syytä arvioida ETSO-maksun kohtuullisuutta kansallisella tasolla. Kilpailuviraston alustavassa selvityksessä ei myöskään ollut ilmennyt seikkoja, jotka tukisivat epäilyjä kilpailua rajoittavasta menettelystä.