;
16.11.2009 00.00
Muut

EUn asetus vei fluorattujen kasvihuonekaasujen parissa työskentelevät opiskelemaan

Valtioneuvoston antama asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta (18.6.2009/452) on vienyt joukon ammattilaisia koulun penkille. Asetus tuo mukanaan velvoitteen kouluttaa ihmisiä, jotka työskentelevät fluorattujen kasvihuonekaasujen kanssa. Työntekijät tulee saada koulutettua kuluvan vuoden aikana, jotta he voivat saada TUKESilta pätevyystodistuksen vuoden loppuun mennessä. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) on tällä hetkellä ainoa oppilaitos Suomessa, jolla on alan koulutusoikeus. TTY:n energia- ja prosessitekniikan laitos on saanut TUKESilta hyväksynnän suurjännitekytkinlaitealan pätevyyskokeen järjestämisestä syyskuussa 2009. ”Aikaisemmin tällaista koulutusta ei ole tarvittu, joten harvalla oppilaitoksella oli siihen tarvittavat käytännön laitteet tai osaaminen. Koulutusaineistoakaan ei ole ollut aiemmin saatavana suomenkielellä, joten kouluttajiin on kohdistunut lyhyessä ajassa paljon velvoitteita ja odotuksia”, kertoo koulutusta järjestävä professori Leena Korpinen TTY:ltä. Korpinen toteaa, että oman haasteensa tuo myös se, että osallistujien on osoitettava käytännön osaamisensa. Tämän vuoksi opetusryhmät on pidettävä pieninä.
 
Ensimmäinen koulutus on kuitenkin saatu käyntiin, sillä parhaillaan Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitoksella Helsingissä 33 fluorattuja kasvihuonekaasuja yli 1000 voltin suurjännitekytkinlaitteista talteenottavaa henkilöä perehtyy asiaan. Heistä 21 suorittaa asetuksen mukaista pätevyysvaatimusta. Marraskuun 16.–19. päivinä pidettävä koulutus käsittää sekä teoriaa että käytäntöä.
 
Pätevyyden haluavien tulee suorittaa myöhemmin kirjallinen koe. Koulutuksen järjestävät TTY:n energia- ja prosessitekniikan laitos ja HelenService. ”Osallistujia koulutukseen tuli jopa enemmän kuin osasimme odottaa. Koulutus on esimerkki käytännön tasolla tehtävästä työstä ilmastomuutoksen ehkäisemiseksi”, Korpinen sanoo.
 
Kansallisten toimenpiteiden taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymä asetus (EY) N:o 842/2006 tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista (F-kaasuasetus), joka perustuu Euroopan unionin tavoitteeseen vähentää kasvihuonekaasuja. F-kaasuasetuksen vaatimukset koskevat muun muassa F-kaasujen ja niitä sisältävien laitteiden maahantuojia ja viejiä sekä teknistä henkilöstöä ja yrityksiä, jotka suorittavat eräitä F-kaasuja sisältäviin laitteisiin liittyviä toimenpiteitä.
 
Lisätietoja: Professori Leena Korpinen, Tampereen teknillinen yliopisto, energia- ja prosessitekniikan laitos, puh. 040 595 2035
Myyntipäällikkö Timo Ellilä, HelenService, Sähkö- ja automaatiokunnossapito puh. (09) 617 3722 tai 050 559 1806