;

Suomalaisten energia-asenteet tutkittu jälleen

​Suomalaisten energia-asenteet 2007 –tutkimus on valmistunut ja se on avattavissa Energiateollisuus ry:n nettisivulla. Suomalaisten suhtautumisesta energiapoliittisiin kysymyksiin on selvitetty vuosittain jo 25 vuotta (1983-2007).
Vuoden 2007 tutkimustulokset perustuvat 1278 henkilön antamiin vastauksiin. Vastaajista 979 edustaa koko maan väestöä, muut (299 henkilöä) tutkimuksen erityiskohdekuntien Loviisa ja Eurajoen väestöä.
 
Aineisto kerättiin kirjallisena kyselynä 06.11.2007 - 08.01.2008. Se edustaa 18-70 -vuotiasta väestöä keskeisten demografisten, taloudellis-sosiaalisten ja alueellisten tekijöiden suhteen. Tutkimus toteutettiin kaksikielisenä, ts. kohdehenkilöt saivat oman äidinkielensä mukaisesti joko suomen- tai ruotsinkielisen kyselylomakkeen. Tulosten luottamusväli on (tarkasteltavan jakauman muodosta riippuen) 2-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Kunnittaisissa tuloksissa vastaava marginaali on 5-8 prosenttiyksikköä.
 
Tutkimuksen toteuttivat Yhdyskuntatutkimus Oy ja ÅF-Consult Oy (entinen ÅF-Enprima Oy) Fortum Oyj:n (Fortum) ja Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) yhteisestä toimeksiannosta. Vastaavana tutkijana ja raportin laatijana on toiminut Pentti Kiljunen. Tutkimustuloksista tiedottamisen hoitaa Energiateollisuus ry.