;
14.3.2008 00.00
Lehdistötiedotteet

Hyvinkäältä Hikiään suunniteltu 400 kV:n voimajohto kulkee Ylentolan kautta

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 400 kilovoltin voimajohtoreitistä Hyvinkäältä Hikiän sähköasemalle on päättynyt. Uudenmaan ympäristökeskus on antanut lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Jatkosuunnitteluun on tämän perusteella valittu itäinen Ylentolan kautta kiertävä reittivaihtoehto A.Hyvinkään sähköasema poistetaan käytöstä ensi vuosikymmenellä ja se korvataan Hikiän 400 kV sähköaseman laajennuksella.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitettiin kaksi vaihtoehtoista pääreittiä. Vaihtoehdossa A voimajohto sijoittuu nykyisen Ylentolan kautta kulkevan 220 kV rakenteisen voimajohdon paikalle. Vaihtoehdossa B voimajohto suunniteltiin suoremmalle reitille Hyvinkään asuinalueiden tuntumaan 110 kV kaksoisjohdon paikalle. Kummassakin vaihtoehdossa voimajohto suunniteltiin sijoitettavaksi pääosin nykyisille lunastetuille johtoalueille.
Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui marraskuussa 2007. Uudenmaan ympäristökeskus pyysi arviointiselostuksesta lausunnot Hyvinkään kaupungilta, Hausjärven kunnalta, Etelä-Suomen lääninhallitukselta, Uudenmaan liitolta, Hämeen liitolta ja Hämeen ympäristökeskukselta. Lisäksi viisi yhdistystä sekä yhteensä 47 yksityistä allekirjoittajaa esittivät mielipiteensä. Uudenmaan ympäristökeskus antoi 10.3.2008 lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Jatkoselvityksiin valittu voimajohtoreitti A
Fingrid Oyj jatkaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tulosten ja saatujen lausuntojen perusteella selvityksiä voimajohtoreitin A mukaisesti. Tässä vaihtoehdossa voimajohto sijoittuu Ylentolan kautta kulkevan purettavan 220 kV:n voimajohdon paikalle Hyvinkäältä Erkylään saakka. Erkylästä Hikiään johto rakennetaan purettavan 110 kV:n kaksoisjohdon paikalle. Voimajohdon  pituus on 17 kilometriä.
Jatkossa tarkastellaan edelleen Järvisuo - Ridasjärvi Natura-alueen kohdalla kaikkia neljää eri alavaihtoehtoa. Näistä kolmessa voimajohdon reitti sijoittuu sekä soidensuojelu- että Natura-alueelle ja yhdessä reitti kiertää kokonaan sekä soidensuojelu- että Natura-alueen sen luoteispuolelta. Päätös valittavasta alavaihtoehdosta tehdään myöhemmin selvitysten edetessä.
Hyvinkään Yli-Jurvan alueen voimajohtojärjestelyjen osalta päätökset mahdollisesta jatkosuunnittelusta tekee Hyvinkään kaupunki.
Johtoreitin maastotutkimuksia varten Fingrid Oyj hakee tutkimuslupaa lääninhallitukselta. Yhtiön edustajat ovat yhteydessä maanomistajiin ennen varsinaisen maastotutkimuksen käynnistämistä.
Ennen hankkeen toteuttamista Fingrid Oyj hakee voimajohdolle Energiamarkkinavirastolta sähkömarkkinalain mukaista rakentamislupaa. Yleissuunnittelun valmistuttua Fingrid hakee valtioneuvostolta lunastuslupaa, jonka jälkeen alkaa lunastusmenettely.
Fingrid arvioi jatkoluvitusvaiheeseen kestävän pari vuotta ja varsinainen voimajohdon rakentaminen ajoittuu ensivuosikymmen alkupuolelle. Tavoitteena on saada voimajohto käyttöön vuonna 2013.
Ruotsinkylä - Hikiä 110 kV voimajohdon saneeraus
Samanaikaisesti 400 kV voimajohtohankkeen jatkoselvittämisen kanssa jatketaan Ruotsinkylän ja Hikiän sähköasemien välisen, "Rautarouvaksi" nimetyn 110 kV kaksoisjohdon saneeraustyön suunnittelua.
Ruotsinkylä - Hikiä 110 kV voimajohdon kokonaispituus on 44 kilometriä ja se sijoittuu koko pituudeltaan nykyiselle johtoalueelle. Hyvinkään ja Hikiän välillä uusittavan 110 kV voimajohdon reitti on sama kuin YVA:ssa tarkasteltu reittivaihtoehto B. Rakennustyö on suunniteltu valmistuvaksi ensi vuosikymmenen alkupuolella.
 
Lisätietoja: Fingrid Oyj:n vanhempi asiantuntija Hannu Ylönen 030 395 5259.