;
21.11.2008 00.00
Lehdistötiedotteet

Hikiän ja Forssan välinen voimajohtohanke etenee

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on jättänyt Hämeen ympäristökeskukselle marraskuussa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn mukaisen arviointiselostuksen 400+110 kilovoltin voimajohdosta Hausjärven Hikiän sähköasemalta Forssan sähköasemalle. Uusi 400 + 110 kV voimajohto Hikiältä Forssaan tarvitaan korvaamaan vanhaa ikääntynyttä voimajohtoa ja vahvistamaan kantaverkkoa. Uuden voimajohdon suunnittelun lähtökohtana on ollut pyrkimys hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti nykyisiä voimajohtoreittejä. Suunniteltu voimajohto sijoittuu Hausjärven, Riihimäen, Janakkalan, Lopen, Rengon, Tammelan ja Forssan kuntien alueille. Vahvistettavan voimajohdon pituus on noin 75 kilometriä.

YVA-menettelyssä on tarkasteltu yhtä pääjohtoreittivaihtoehtoa välillä Riihimäki–Forssa, missä uusi 400+110 kV voimajohto sijoitetaan nykyisen 2x110 kV voimajohdon paikalle. Hausjärven ja Riihimäen välillä on tarkastelu myös neljää eri alavaihtoehtoa.

"Päätimme Fingrissä selvittää kaikki viranomaisneuvotteluissa ja mielipiteissä esitetyt alavaihtoehdot. YVA-menettely ei ole lupamenettely, vaan sen tarkoituksena on tuottaa tietoa hankkeen myöhempää päätöksentekoa varten ", toteaa Fingridin ympäristöasioista vastaava Sami Kuitunen. Ympäristövaikutukset erityisesti Hausjärven Riihimäen alueilla Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on tutkittu hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden lieventämistoimenpiteet. Laadittuja lisäselvityksiä ovat liito-orava- ja luontoselvitys, päävaihtoehdolla Natura-arvioinnin tarveselvitys Maakylän-Räyskälän Natura-alueesta, maisema-analyysit ja Museoviraston laatima arkeologisten kohteiden inventointi.

Voimajohtohankkeen merkittävimmät vaikutukset liittyvät lähimaiseman muutokseen taajama- ja kyläalueilla sekä kaukomaisemaan peltoaukeilla. Uusi voimajohto ei aiheuta haittaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaille rakennuksille, mutta alavaihtoehdot A ja D sijoittuvat arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin.

Vaikutukset maankäytön suunnitteluun ja toteutettavuudelle voimajohdon läheisyydessä sekä ihmisten kokemaan elinolojen ja viihtyisyyden alenemiseen ovat alavaihtoehdoissa erilaiset. Riihimäen Juppalan alueella sijoittuu voimajohdon läheisyyteen eniten asuinrakennuksia. Alavaihtoehdossa D johto- ja rakennuskieltoalueen laajeneminen nykyisestä vaikuttaa Hikiän Karhin asuinalueen kaavoitukseen. Vastaavasti alavaihtoehdot B ja C vaikuttavat Hausjärven ja Riihimäen Kuulojan teollisuusalueen kaavoitukseen. Suunniteltua itäistä ohikulkutietä mukailevaan alavaihtoehtoon C liittyy myös merkittävä epävarmuus tien toteutumisesta.

Hankkeen alavaihtoehto B aiheuttaa paikallisesti merkittäviä haitallisia vaikutuksia maakuntakaavan mukaiselle suojeltavaksi tarkoitetulle Hatlamminsuon-Hatlamminmäen alueelle. Alueella esiintyy Etelä-Suomessa uhanalaisia suoluontotyyppejä ja sillä on virkistysarvoa. Jatkotoimet YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon maaliskuussa 2009, minkä jälkeen Fingrid päättää arvioitujen ympäristövaikutusten, saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella jatkosuunnittelun pohjaksi valittavasta alavaihtoehdosta. Voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuoden 2012 jälkeen, kuitenkin ennen vuotta 2020.

Lisätietoja: projektipäällikkö Mika Penttilä, puh. 030 395 5230 tai päällikkö, yhteiskuntavastuu Sami Kuitunen, puh. 030 395 5220