;

ET komission energiapaketista ja jatkotoimista

Suomen tulee Energiateollisuuden mukaan myötävaikuttaa siihen, että päähuomio EU:ssa siirtyy uusiutuvan energian lisäämisestä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Suomelle esitetty 38 prosentin uusiutuvan energian osuus on edelleen kova tavoite. Kotimaassa tapahtuvassa ilmasto- ja energiastrategian valmistelussa on syytä punnita tarkkaan ja huolella niitä keinoja, joita uusiutuvan energian edistämiseksi otetaan käyttöön. Suomen kannattaa rauhassa katsoa, minkälaisen kannan muut jäsenmaat ottavat uusiutuvaa energiaa ja päästökauppa koskeviin esityksiin, ennen kuin meillä sovitaan tulevista politiikkatoimista, Energiateollisuus ry:stä todetaan.

Toteutuessaan komission esitykset kaataisivat kansallisen ja EU-tason ilmasto- ja energiapolitiikan välisiä raja-aitoja. Päästökauppasektoriin sovellettavaa ilmastopolitiikkaa tehdään tulevaisuudessa yhä vahvemmin EU-tasolla. Energiateollisuus pitää tätä tervetulleena, sillä energia-alan kohtelu kansallisissa päästökaupan jakosuunnitelmissa ei ole ollut tasapuolista. Tavoitteena tulee olla toimialojen tasapuolinen kohtelu EU-maiden sisällä.

Paketin mukaan jäsenmaatasolla päätettävät ilmastopoliittisen toimet kohdistuisivat jatkossa ennemminkin päästökaupan ulkopuolisiin sektoreihin kuten kiinteistökohtaiseen lämmitykseen, liikenteeseen ja jätehuoltoon. Myös tämä on tervetullut laajennus ilmastotalkoisiin. Energiatehokkuuden edistämisessä on nyt päästävä sanoista tekoihin: hyvin eristettyjen matalaenergiatalojen rakentamiseen, liikenteen ja tavarakuljetusten siirtämiseen entistä vahvemmin raiteille sekä vähäpäästöisten ja päästöttömien autojen tuotantoon ja käyttöön.

Rautatie- ja tulevaisuudessa myös henkilöautoliikenteessä sähkön lisääntyvällä käytöllä voidaan parantaa energiatehokkuutta ja pienentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä.