;
31.10.2007 00.00
Lehdistötiedotteet

Itäisen pääkaupunkiseudun sähkönjakelua vahvistetaan

Uusi voimajohtoyhteys Länsisalmesta Vuosaareen. Pääkaupunkiseudun verkkoyhtiöt ja Fingrid Oyj suunnittelevat sähköverkon vahvistamista Itä-Helsingissä. Sähköverkon kehittämistä tarvitaan, koska ennusteiden mukaan seudun sähkön ja lämmön kulutus kasvaa merkittävästi.

Verkkoa vahvistetaan yhdistämällä Vuosaaren B-voimalaitos 400 kV (kilovoltin) johtoyhteydellä Vantaan Länsisalmeen. Tarkoitus on muuttaa Helen Sähköverkko Oy:n nykyinen 110 kV voimajohto 400 kV johdoksi. Toisena vaihtoehtona selvitetään kuuden kilometrin pituisen johtoyhteyden rakentamista maakaapelina. Kehitysratkaisu mahdollistaa myöhemmin tarvittavat sähköasemien laajentamiset itäisellä pääkaupunkiseudulla.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut

Hankkeesta laaditussa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa kuvataan eri vaihtoehtojen rakentamista, merkittävimpiä vaikutuksia ihmisiin, luontoon ja maankäyttöön sekä haitallisten vaikutusten lieventämistä. Arviointiselostuksen mukaan avojohdon nykyistä korkeammilla pylväillä on jonkin verran haitallisia maisemavaikutuksia mm. Västerkullan kulttuurimaisemassa. Kaapelivaihtoehdon rakentamistöiden arvioidaan aiheuttavan kohtalaista haittaa liikenteelle ja viljelylle.

Avojohdon luontovaikutukset arvioidaan puolestaan kaapelia vähäisemmiksi, koska rakentaminen tapahtuu pääosin nykyisellä johtoalueella. Kaapelivaihtoehdossa johtoalue levenee hieman ja lisäksi tarvitaan tilapäistä työaluetta 12-17 metriä. Kaapelivaihtoehdon arvioidaan olevan myös yli 10 kertaa kalliimpi kuin vastaavan avojohdon.

Aikatauluarvio hankkeen toteuttamiselle on noin vuosi 2015. Hankkeen arviointiselostus on jätetty yhteysviranomaiselle, joka asettaa arviointiselostuksen nähtäville 5.11.2007-3.1.2008, jona aikana siitä voi lausua mielipiteensä yhteysviranomaiselle.

Lisätietoja YVA-menettelystä ja voimajohtohankkeesta löytyy Fingrid Oyj:n ja Helsingin Energian sivuilta sekä ympäristöhallinnonYVA-sivuilta ja Uudenmaan ympäristökeskuksen hankesivuilta.


Lisätietoja hankkeesta antavat:
Fingrid Oyj, vanhempi asiantuntija Hannu Ylönen, p. 030 395 5259
Helen Sähköverkko Oy,yksikön päällikkö Markku Hyvärinen p. (09) 617 2418
Vantaan Energia Sähköverkot Oy, kehityspäällikkö Kari Vehmainen, p. (09) 829 0314