;
7.12.2007 00.00
Ajankohtaista

Fingrid mukana energiatehokkuussopimuksessa

Energiateollisuus ry (ET) on yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton ja sen muiden keskeisten toimialaliittojen kanssa allekirjoittanut elinkeinoelämän energiankäytön tehostamista koskevan puitesopimuksen vuosille 2008-2016. Yhteistyössä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa sovittu järjestelmä on normeihin verrattava, toteutukseltaan joustava energiansäästökeino.

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmiin on liittynyt heti alusta lähtien 27 yritystä - mukaan lukien Fingrid Oyj. Näiden joukossa on alan suurimmat toimijat, mutta myös keskisuuria ja pienempiä energiayrityksiä eri puolilta Suomea. Vuoteen 2010 mennessä pyritään tavoiteltavaan 80 prosentin kattavuuteen. 

Energiateollisuuden osalta sopimus sisältää energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmat. Energiantuotannon toimenpideohjelman tavoitteena on saada 80 prosenttia energiantuotannosta sopimusjärjestelmän piiriin. Mikäli tähän päästään, voidaan primäärienergiankäytön tehokkuutta ja energiatuotannon kokonaishyötysuhdetta parantaa niin, että vuoteen 2016 mennessä primäärienergiankäytössä saavutetaan 1 terawattitunnin (TWh) säästö ja vastaavasti sähköntuotanto tehostuu saman verran.

Energiantuotannon toimenpideohjelman kautta energiatehokkuussopimusjärjestelmään voivat liittyä yritykset, joilla on sähkön ja lämmön yhteis- tai erillistuotantoa. Liittyessään sopimukseen yritys sitoutuu ottamaan käyttöön energiatehokkuusjärjestelmän kahden vuoden kuluessa. Järjestelmä sisältää muun muassa suunnitelman energiatehokkuuden parantamiseksi, tavoitteet sekä energiankulutuksen seurannan ja vuosittaisen raportoinnin.

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tavoitteena on saada 80 prosenttia loppuasiakkaille siirretystä sähköstä sekä loppuasiakkaille myydystä sähköstä ja kaukolämmöstä sopimuksen piiriin vuoden 2010 loppuun mennessä. Ohjelmaan voivat liittyä kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä loppukäyttäjille toimittavat sekä sähkön siirtoa, jakelua ja vähittäismyyntiä harjoittavat yritykset.

Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyvän yrityksen tavoitteena on yhdessä palveluja vastaanottavien asiakkaiden kanssa toimia niin, että asiakkaan energiankäyttöä voidaan tehostaa energiapalveludirektiivin 9 prosentin säästötavoitteen mukaisesti vuosina 2008-2016. Energiapalvelujen toimenpideohjelman ohjeellisena tavoitteena on vähentää sähkö- ja lämpöhäviöitä 300 gigawattitunnilla (GWh) vuoteen 2016 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että sopimukseen liittyvä yritys asettaa vähintään 5 prosentin ohjeellisen tehostamistavoitteen oman energiankäyttönsä tehostamiseen.

Lähde: ET:n tiedote