;
29.6.2004 00.00
Lehdistötiedotteet

YVA-menettely 400 kV voimajohdosta Ulvila - Kangasala on päättynyt

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta l. kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj on valinnut Ulvilasta Kangasalaan rakennettavan 400 kilovoltin (kV) voimajohdon jatkosuunnitteluun vaihtoehdon (vaihtoehto 1), joka noudattelee pääosin jo paikalla olevien johtojen nykyisiä linjauksia.

Valinta perustuu tehtyyn ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus), siitä yhteysviranomaisena toimineen Pirkanmaan ympäristökeskuksen 11.6.2004 antamaan lausuntoon sekä YVA-menettelyn aikana saatuihin johdon sijoittamista koskeviin lausuntoihin ja mielipiteisiin. Yhteysviranomaisen lausunto sekä YVA-selostus ovat luettavissa Fingridin Internet-sivuilta Ympäristö > YVA-menettelyt.

Voimajohdon suunnittelun yhteydessä varmistetaan, että sosiaali- ja terveysministeriön antamia suosituksia sähkö- ja magneettikenttien enimmäisarvoista ei ylitetä. Tarvittaessa kenttiä pienennetään teknisin ratkaisuin. Yksittäisissä kohteissa sähkömagneettisten kenttien suuruus voidaan selvittää tarkasti joko laskennallisesti tai mittaamalla ne kun johto on valmistunut.

Pyhäjärven ylitykseen Fingrid on käyttövarmuussyistä valinnut suunnittelun lähtökohdaksi rinnakkaispylväsratkaisun. Yhteispylväiden käyttö olisi myös maisemallisesti valittuja pylväitä näkyvämpi ratkaisu, sillä ne ovat noin 25 metriä rinnakkaispylväitä korkeampia.

Yhteysviranomaisen edellyttämä vaikutusten seurantaohjelma esitetään valtioneuvostolle jätettävässä lunastuslupahakemuksessa. Vesistöön rakentamista koskevan lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä Länsi-Suomen ympäristölupavirasto määrittelee, onko vesilain perusteella tarvetta laatia seurantaohjelmaa Pirkkalassa Pyhäjärven Kaivannonselän ylittävän johto-osuuden pylväsperustuksia varten rakennettavien keinoluotojen vesistövaikutuksille.

Merkittävillä lintualueilla selvitetään lintujen törmäysvaara voimajohtoihin ja tarvittaessa johdot varustetaan huomiopalloilla. Yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä selvitetään ja ratkaistaan erityiskohteissa käytettävät tekniset ratkaisut.

Länsi-Suomen lääninhallituksen 20.4.2004 myöntämän tutkimusluvan perusteella Eltel Networks Oy on käynnistänyt johdon suunnittelutyön ja siihen liittyvät maastomittaukset. Kuluvan vuoden aikana maastossa tehdään suunnittelua tukevia mittauksia, merkitään pylväspaikat ja tutkitaan niiden maaperä. Eltel Networks Oy on yhteydessä maanomistajiin ennen varsinaisten maastotutkimusten aloittamista. Mahdolliset maastotöistä aiheutuneet vahingot korvataan töiden päätyttyä.

Ennen uuden voimajohdon rakentamista Fingrid hakee sähkömarkkinalain (368/1995) mukaista rakentamislupaa eli tarvelupaa Energiamarkkinavirastolta.

Voimajohdon tarvitseman maapohjan käyttöoikeutta varten Fingrid hakee lunastuslupaa valtioneuvostolta ensi vuoden alussa. Lunastuslupahakemuksessa esitetään maankäyttöön liittyvät tekniset ratkaisut. Rakentaminen aloitetaan lunastusluvan mukaisen alueiden ennakkohaltuunottomenettelyn tultua lainvoimaiseksi. Tavoitteena on tehdä maanomistajien kanssa ennakkosopimukset, jotta rakentaminen voidaan aloittaa ennen lunastusluvan myöntämistä. Puuston poisto pyritään järjestämään yhteishakkuuna ja -myyntinä vuosien 2005-2006 aikana.

Suunnitelmien mukaan uuden 400 kV johdon rakentaminen käynnistetään ensi vuoden jälkipuoliskolla. Johtohanke valmistuu syksyllä 2008.

Lisätietoja:
Fingrid Oyj, Jorma Sintonen, 030 395 5170