;
30.1.2003 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid käynnisti YVA-menettelyn 400 kV voimajohdolle Loviisa - Hikiä

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaava Fingrid Oyj on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) uuden 400 kilovoltin (kV) voimajohtoreitin selvittämiseksi Loviisasta Hikiään.

Voimajohdon reitti sijoittuu Artjärven, Hausjärven, Kärkölän, Lapinjärven, Liljendalin, Loviisan, Myrskylän, Mäntsälän, Orimattilan, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kuntien alueille. Uuden voimajohdon pituus on 110 kilometriä. YVA-konsulttina toimii Sito-konsultit Oy.

Eduskunnan vahvistaman valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan uusi ydinvoimayksikkö sijoitetaan joko Loviisan tai Olkiluodon ydinvoimalaitospaikalle. Kantaverkon kannalta tämä tarkoittaa uuden 400 kV voimajohtoyhteyden rakentamista valittavalta ydinvoimalaitospaikalta ydinvoimayksikön liittämiseksi sähköverkkoon.

Voimajohdon päävaihtoehto sijoittuu osittain nykyisten johtojen paikalle tai rinnalle. Niiltä osin kun reitti ei ole nykyisten johtojen rinnalla, selvitetään, onko perusteltua poiketa seutukaavoissa olevista varauksista.

YVA-menettelyn aluksi laaditaan arviointiohjelma. Se on työohjelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja miten selvitykset tehdään. Valmistuneesta arviointiohjelmasta tiedotetaan paikallisissa lehdissä ja se toimitetaan yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan ympäristökeskukselle, joka vastaa asian kuuluttamisesta ja pyytää tarvittavat lausunnot.

Arviointiohjelman sisältöä ja voimajohdon linjauksia esitellään Fingridin järjestämissä yleisötilaisuuksissa maaliskuussa 2003. Asianosaiset voivat tilaisuuksissa esittää omia vaihtoehtojaan ja mielipiteitään ehdotetuista linjauksista. Tilaisuuksista tiedotetaan erikseen alueen lehdissä. Hankkeen Internet-sivut löytyvät osoitteesta www.fingrid.fi (valikosta Fingrid-yhtiöt/Ympäristö).

Lisätietoja:
Hankkeesta vastaava, Fingrid Oyj, Ritva Laine 030 395 5134
Yhteysviranomainen, Uudenmaan ympäristökeskus, Jorma Jantunen (09) 155 2932
YVA-konsultti, Sito-konsultit Oy, Tiina Kähö (09) 476 11 710