;
18.2.2000 00.00
Lehdistötiedotteet

Helikopterilla latvottujen voimajohtoalueiden reunapuiden korjuussa kannattaa noudattaa Fingridin suosittamaa määräaikaa

Suomen päävoimansiirtoverkosta vastaava Fingrid Oyj on teettänyt tutkimuksen helikopterilla latvottujen voimajohtoalueiden reunapuiden lahovaurioista. Kolme vuotta sitten käynnistyneen tutkimuksen teki Metsäntutkimuslaitos (METLA). Tutkimustulokset osoittavat, että Fingridin metsänomistajille ilmoittamaa kymmenen vuoden takarajaa korjuussa on syytä noudattaa, jotta vältytään lahovaurioiden aiheuttamilta kasvuhäviöiltä ja myyntipuutappioilta.

Tutkimuksen tekivät METLAn Vantaan tutkimuskeskuksen tutkijat Kari Korhonen, Anna-Maija Hallaksela ja Tuula Piri. Fingridin tilaama tutkimus valmistui 31.1.2000. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää laho- ja hyönteistuhojen esiintyminen latvotuissa kuusissa, männyissä ja koivuissa. Tutkimuskohteena oli Ruovedellä oleva voimajohtoalue, jossa sen reunavyöhykkeiden puita latvottiin helikopterisahaus-menetelmällä talvella 1997. Puita tutkittiin yhden ja kolmen kasvukauden jälkeen latvonnasta.

Tutkimuksen pääsanomat ovat tiivistetysti:

- Latvotut männyt torjuvat tehokkaasti lahovaurion.

- Lahovian etenemä kuusissa oli ennakoidun kohtuullinen.

- Koivut "koteloivat" nopeasti lahovian ja kasvattavat uuden latvan.

- Suurinta vahinkoa aiheuttavaa tukkipuun menetystä tapahtuu kuusella 10-11 vuotta latvomisen jälkeen, koivulla 14 ja männyllä 25 vuoden jälkeen.

Fingrid on tiedottanut latvomisesta parin viime vuoden aikana yhteensä noin 12 000 metsänomistajalle ja suosittanut samalla kymmenen vuoden sisällä tapahtuvaa puiden korjuuta. Helikopterisahauksella käsiteltyjä voimajohtoalueita on noin 2300 kilometriä.

Johtoaukeiden kunnossapito on tärkeä osa sähkönsiirron varmuutta ja Suomen suurjännitevoimajohtojen puuvarmuus onkin hyvällä tasolla. Edes suurmyrskyt eivät ole aiheuttaneet häiriöitä. Päävoimansiirtoverkkoon eli kantaverkkoon kuuluu yhteensä 13 600 kilometriä 110, 220 ja 400 kilovoltin (kV) voimajohtoja.

Fingrid ei omista maata, jolla voimajohdot ovat, vaan sillä on alueisiin ns. rajoitettu käyttöoikeus. Maaomistajien omatoiminen puiden kaato aivan johdon läheisyydessä voi olla hengenvaarallista, koska latvomattomat ja liian pitkiksi kasvaneet reunapuut saattavat kaatuessaan ylettyä jännitteisiin johtimiin. Fingrid antaa maanomistajille ilmaista kaatoapua tarvittaessa.

Lisätietoja:
Kunnossapitopäällikkö Hannu Ylönen 030 395 5668, 040 021 9930