;
21.3.2000 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingridin näkemys valittavasta reittivaihtoehdosta on sama kuin suurimmalla osalla mielipiteiden esittäjistä

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lausunto voimajohdon YVAsta valmistui.

Fingridin näkemys valittavasta reittivaihtoehdosta on sama kuin suurimmalla osalla mielipiteiden esittäjistä Lounais-Suomen ympäristökeskus on 20.3. antanut lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta mahdollisesti rakennettavalle 400 kilovoltin (kV) voimajohdolle Tahkoluodosta Ulvilaan. Asianosaiset ovat kahden kuukauden ajan voineet esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja selostuksesta, joka oli nähtävillä Porissa, Ulvilassa ja Noormarkussa.

Suurin osa mielipiteiden esittäjistä on pitänyt parhaana vaihtoehtoa, joka on myös hankkeen toteuttajan, Fingrid Oyj:n näkemys.

Eniten kannatusta saaneessa vaihtoehdossa linjaus kulkisi voimalaitosten jälkeen radan eteläpuolelle, radan ja maantien väliselle alueella. Lampaluodossa reitti ylittää nykyisen voimajohdon ja siirtyy sen viereen linjan pohjoispuolelle. Vaihtoehdon perusteeksi useassa jätetyssä mielipiteessä on esitetty haittojen keskittämistä yhteen voimajohtokäytävään.

Fingrid Oyj:n ympäristöjohtaja Erkki Partanen muistuttaa, että uusi 400 kV voimajohto rakennetaan vain jos Tahkoluotoon rakennetaan uusi, nykyisen Meri-Porin voimalaitoksen suuruusluokkaa oleva voimalaitos. "Tällä hetkellä voimalaitokset on kytketty valtakunnanverkkoon yhdellä 400 kV voimajohdolla. Toinen johto Ulvilan sähköasemalle tarvitaan jos voimalaitoshanke toteutuu."

Partasen mukaan arviointiselostuksen nähtävilläolo on tuonut esille monia sellaisia näkökohtia, jotka ilman muuta huomioidaan, mikäli johdon rakentamiseen päädytään. "Esimerkkinä suojelu- ja luonnonarvoiltaan tärkeiden kohteiden huomioonottamista ovat lintuestepallojen asentamiset niille paikoille, joissa lintujen törmäysriski voimajohtoihin on ilmeinen. Menetelmä on havaittu hyväksi ja tässä asiassa Fingrid tekee yhteistyötä mm. Suomen BirdLife ry:n ja eri lintuharrastajayhdistysten kanssa. Apuna on myös Helsingin yliopiston Ekologian ja systematiikan laitoksen Populaatiobiologian osaston tutkija Jarmo Piiroisen aiheesta tekemä kartoitus."

Meri- ja maakaapelivaihtoehtojen käyttö joillain johdon osilla tulevat Partasen mukaan harkittavaksi vaiheessa, jossa johdon rakenteellista suunnittelua käynnistetään. Hänen mukaansa todennäköisin vaihtoehto on kuitenkin ilmajohto, koska kaapeloitujen johtojen käyttövarmuus on ilmajohtoja alhaisempi mm. vikojen paikannuksen ja kunnossapidon takia. Kaapeloidut johdot tulevat myös selvästi, jopa 18...25 kertaa ilmajohtoja kalliimmiksi.

Voimajohtojen terveydellisten haittojen osalta Partanen sanoo maailmalla olevan käynnissä useita eri tutkimuksia, varmaa näyttöä sähkö- ja magneettikenttien vaikutuksista ei edelleenkään ole. "Pitäydymme niissä nykyisiin tutkimustuloksiin pohjautuvissa EU:n suosituksissa, joiden pohjalta sosiaali- ja terveysministeriö parhaillaan valmistelee Suomessa käyttöön otettavia suositusarvoja. Vaikutusten seuranta ja mittaus ovat edelleen ongelma - niihin ei ole olemassa normeja."

Lisätietoja
Erkki Partanen 040 041 7036