Avgifter

Effektreservsystemet finansieras med särskilda avgifter som baseras på användningen av elsystemet och stamnätet och som påförs elförbrukningen. Den stamnätsinnehavare som har ålagts systemansvar är berättigad att samla in dessa avgifter av dem som utnyttjar överföringstjänster. Storleken av den effektreservavgift som uppbärs av kunden bestäms enligt den ersättning som betalas till kraftverksenheter och objekt som kan vara flexibla i sin elförbrukning.

Med effektreservavgiften täcks dessutom skäliga kostnader som Finextra förorsakas samt skälig avkastning på skötseln av effektreservsystemet.

Faktureringsperiod 1.7.2017 - 30.6.2020

Under dessa upphandlingsperiod föränras faktureringen för att motsvara driftsreglerna, det vill säga att ersättningen för upprätthållande av driftsberedskapen faktureras enligt vardagsförbrukningen under  vintersäsongen 1.12. – 28.2. och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Fakturerbar elförbrukning är densamma mängd konsumption som täckas av avgiften för vinter vardagen i avtal om stamnätstjänt. Om effektreserven aktiveras under vintersäsongen kommer även kostnaderna som orsakas av aktiveringen att fastställas enligt elförbrukningen för dagstimmar under vintersäsongens vardagar.

Om effektreserven inte behöver aktiveras utanför vintersäsongen skickas ingen faktura. Om effektreserven behövs fastställs kostnaderna enligt elförbrukningen under den aktuella månaden. Om till exempel effektreserven skulle tas i drift i oktober kommer aktiverings-kostnaderna att inriktas på samtliga förbrukningstimmar i oktober och fakturan skickas i början av november.

Den första fakturan enligt det nya förfarandet fakturerades utifrån elförbrukningen i december 2017 och fakturorna skickades till kunderna i början av januari 2018.

De fasta kostnaderna för att upprätthålla effektreservsystemet under nästa period kommer enligt Energimyndighetens upphandling att uppgå till cirka 13,8 miljoner euro om året. Periodens totala kostnader påverkas även av effektreservsystemets aktiveringskostnader, Fingrids administrativa kostnader och en skälig ersättning.

Faktureringsperiod 1.7.2015 - 30.6.2017

Fakturorna för denna avtalsperiod fakturerades i januari–mars och april–juni, det vill säga kvartalsvis enligt det gällande avtalet.

Avgifterna betalas till kraftverksenheter och objekt som kan vara flexibla i sin elförbrukning som en ersättning fastställd genom elmarknads-myndighetens upphandlingsbeslut i efterskott i engligt samma tidtabell i tre månaders perioder.