;

Avgifter

Effektreservsystemet finansieras med särskilda avgifter som baseras på användningen av elsystemet och stamnätet och som påförs elförbrukningen. Den stamnätsinnehavare som har ålagts systemansvar är berättigad att samla in dessa avgifter av dem som utnyttjar överföringstjänster. Storleken av den effektreservavgift som uppbärs av kunden bestäms enligt den ersättning som betalas till kraftverksenheter och objekt som kan vara flexibla i sin elförbrukning.

Med effektreservavgiften täcks dessutom skäliga kostnader som Finextra förorsakas samt skälig avkastning på skötseln av effektreservsystemet.

Fakturering

Ersättningen för upprätthållande av driftsberedskapen faktureras enligt vardagsförbrukningen under  vintersäsongen 1.12. – 28.2. och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Fakturerbar elförbrukning är densamma mängd konsumption som täckas av avgiften för vinter vardagen i avtal om stamnätstjänt. Om effektreserven aktiveras under vintersäsongen kommer även kostnaderna som orsakas av aktiveringen att fastställas enligt elförbrukningen för dagstimmar under vintersäsongens vardagar.

Om effektreserven inte behöver aktiveras utanför vintersäsongen skickas ingen faktura. Om effektreserven behövs fastställs kostnaderna enligt elförbrukningen under den aktuella månaden. Om till exempel effektreserven skulle tas i drift i oktober kommer aktiverings-kostnaderna att inriktas på samtliga förbrukningstimmar i oktober och fakturan skickas i början av november.