;

Finextra Oy

Finextra Oy är ett helägt dotterbolag till Fingrid Abp, vilket grundats för att sköta de lagstadgade uppgifter som förutsätts för fullföljande av förpliktelserna om offentlig service och som inte hör till den egentliga stamnätsverksamheten eller systemansvaret. Dessa uppgifter är effektreservtjänsten och tjänster i anslutning till elektricitetens ursprungsgaranti.

Via Finextra åtskiljs kostnaderna för den offentliga servicen från kostnaderna för de egentliga stamnätsuppgifterna för att tydligt kunna säkerställa transparensen inom de olika funktionerna. Energimyndigheten övervakar Finextras verksamhet och att tjänsterna ger skälig intäkt.

Finextra har som mål att sköta de givna uppgifterna kostnadseffektivt genom att utnyttja gemensamma resurser.

Mer information om effektreserv kan hittas här och länk till ursprungsgarantisystem finns på sidans högra del.

Mer information

Marina Louhija

direktör för juridiska ärenden, Fingrid Oyj
VD, Finextra Oy
tfn. +358 (0)30 395 5289

Asta Sihvonen-Punkka

Ordförande, Fingrid Oyj
tfn. +358 50 573 9053

Kaija Niskala

servicechef
tfn. +358 30 395 5147
kaija.niskala@fingrid.fi

Telefonväxel +358 30 395 5000