;

Information om elbrist

Det måste alltid produceras lika mycket el som det förbrukas. Elbrist anses ha uppstått när produktion och import inte räcker till för att täcka förbrukningen. Då måste konsumtionen begränsas tillfälligt.

Fingrid har ett trestegsförfarande för potentiell elbrist, för att beskriva situationens allvarlighetsgrad.

Fingrid informerar bland annat på sin webbplats och med ett pressmeddelande i enlighet med trestegsförfarandet när situationen eventuellt eskalerar.

1. Möjlig elbrist

Effektbrist är möjlig när prognoser visar att inhemsk produktion och import inte räcker till för att täcka elförbrukningen under de närmaste timmarna eller dygnen. Fingrid kan behöva använda reservkraftverk i sådan utsträckning att en snabb störningsreserv motsvarande ett dimensionerande fel inte kan upprätthållas i Finland, dvs. en produktionsökning eller en minskning av förbrukningen som kan aktiveras inom 15 minuter.

2. Hög risk för elbrist

Risken för effektbrist är stor när all tillgänglig elproduktion i Finland är i bruk och det inte finns möjlighet att få mer el från grannländerna. För att säkerställa att elen räcker till har Fingrid tvingats starta reservkraftverk i sådan utsträckning att någon snabb störningsreserv motsvarande ett dimensionerande fel inte kan upprätthållas i Finland.

3. Elbrist

Elbrist anses ha uppstått när produktion och import av el inte längre räcker till för att täcka förbrukningen. Då måste elförbrukning kopplas bort. Lokala distributionsnätsinnehavare genomför bortkopplingen av förbrukning enligt Fingrids instruktioner så att strömavbrotten i det aktuella området varar i högst ett par timmar. Det finns en strävan efter att alltid hålla samhällsviktiga verksamheter utanför strömavbrotten.

Strömavbrott som är inriktade på konsumenter är bland de sista åtgärderna som vidtas vid elbrist. En rad andra åtgärder har redan vidtagits före strömavbrotten, till exempel start av reservkraftverk som är reserverade för störningar. I en situation med elbrist skulle Fingrid sköta och leda elsystemets verksamhet i enlighet med sitt systemansvar. Alla kan dock förebygga uppkomsten av elbrist genom att minska elanvändningen i sin egen vardag.

Senast Finland drabbades av elbrist var på 1970-talet till följd av en strejk bland kraftverksmästare.

Mer information

Arto Pahkin
kontrollrumschef
tel. 030 395 4315