;

Fingrids elöverföringsnät

I Fingrids ansvar ingår underhållet av stamnätet i Finland. Stamnätet omfattar alla högspänningsledningar och elstationer för 400 kV, 220 kV och 110 kV som är i maskad drift. I stamnätet ingår ca 14 500 km kraftledning (2023) och 121 elstationer (2023). Ca 75 % av all el som överförs i Finland överförs via stamnätet.

Huvudöverföringsledningar och snitt

Med huvudöverföringsledningar avses de kraftledningsförbindelser för 400 kV som går över betydande snitt i stamnätet. Med ett snitt avses en virtuell gräns som har definierats på eltekniska grunder, och där det sker en noggrann övervakning av elöverföringen i de kraftledningar som går genom snittet.

Det finns två snitt i stamnätet i Finland: Snittet Kemi–Ule älv och snittet i Mellersta Finland.

De huvudöverföringsledningar som går över snittet i Norra Finland är grovt angivet belägna på kartan enligt följande:

Kustledningen (Keminmaa–Uleåborg–Vasa–Åbo)

Älvledningen (Uleåborg–Alajärvi–Kangasala–Helsingfors)

Sjöledningen (Uleåborg–Kuopio–S:t Michel–Villmanstrand)

Skogsledningen (Uleåborg–Petäjävesi)