;

Info

Fingrid Oyj är ett finländskt stamnätsbolag: ägarna är finska staten och finländska pensionsbolag. Vårt uppdrag är att säkerställa säker el i vårt samhälle i alla situationer, och att främja ett rent, marknadsbaserat elsystem.

Säker el säkerställs genom att elen överförs på stamnätet, på elsystemets ”motorvägar”, det vill säga i högspänningsnätet, från produktionsanläggningarna till industrin och elbolag. Det rikstäckande stamnätet är ramverket för elöverföringen, till vilket stora elproducenter, fabriker som förbrukar mycket el och eldistributionsnäten är anslutna.

Fingrid ser till att Finland får el utan störningar. Elproduktionen och förbrukningen måste ständigt vara i balans. Vårt bolags lagstadgade uppgift är att ta hand om detta dygnet runt alla dagar i veckan. Vi producerar inte el själva, men i störningssituationer kan vi tillfälligt producera el i reservkraftverk.

Vårt elsystem är en del av det samnordiska elsystemet. Elektriciteten strömmar ständigt från ett land till ett annat, och vi är också anslutna till det centraleuropeiska elsystemet via elöverföringsförbindelser. Finland har också överföringsförbindelser till Estland. Med gränsöverföringsförbindelserna kan vi säkerställa driftsäkerheten även i hård kyla. Å andra sidan gör tillräckliga överföringsförbindelser att elmarknadernas funktion tryggas på bästa sätt.

Kundorienterat monopol

Vårt bolag har ett så kallat naturligt monopol, det vill säga att vi inte konkurrerar på marknaden. Nationalekonomiskt är det inte vettigt att låta flera bolag bygga dyr överlappande infrastruktur. Därför är stamnätsverksamheten en monopolverksamhet som är styrd genom statlig reglering.

Olika nätbolag skiljer sig från varandra, även om den grundläggande verksamheten i stort sett är likartad. Vi vill skilja oss från andra stamnätsbolag genom vår kundorientering och effektivitet. Vi producerar tjänsterna starkt ur kundens synvinkel och till förmånliga stamnätspriser. Fingrids elöverföringspris är bland de mest förmånliga i Europa.

Fingrids strategi
Fingrids strategi
Fingrids strategi
Stänga

 


Fingrid i ett nötskal

  • ägs av finländarna
  • viktig uppgift: ansvar för balansen i Finlands elsystem
  • bekämpning av klimatförändringarna i centrum: skapa en plattform för ett rent elsystem
  • kundorienterat monopol
  • ansvarsfull skattebetalare
  • en av Finlands bästa arbetsplatser