Info

Fingrid Abp är ett finländskt publikt aktiebolag som ansvarar för elöverföringen i Finlands stamnät. Det landsomfattande stamnätet utgör en väsentlig del av Finlands elsystem. Stamnätet är ett stomnät för elöverföringen, till vilket stora kraftverk, fabriker och regionala distributionsnät har anslutit sig.

Finlands stamnät utgör en del av det samnordiska elsystemet, vilket kopplats till systemet i Mellaneuropa med hjälp av likströmsförbindelser. Därtill finns det likströmsförbindelser från Finland till Ryssland och Estland.

Stamnätet består av totalt cirka 14 000 kilometer kraftledningar med en effekt på 400, 220 och 110 kilovolt och av över hundra elstationer.

Fingrid ansvarar för driftsplaneringen och övervakningen av stamnätet samt för underhåll och utveckling av nätet. Bolaget har också i uppgift att delta i det europeiska stamnätsbolagens samarbetsorgan ENTSO-E:s verksamhet och i upprättandet av europeiska marknads- och driftkoder samt i nätplaneringen.

Fingrid erbjuder stamnäts-, gränsöverförings- och balanseringstjänster för sina avtalskunder, dvs. för elproducenter, nätbolag och industrin. Bolaget betjänar elmarknaden genom att se till en tillräcklig elöverföringskapacitet, genom att avlägsna överföringsbegränsningar mellan länderna och genom att ge marknadsinformation.

Bolaget ägs av staten (53,17%), Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen (19,88%) och andra institutionella investerare (26,95%).