;

Mildrande av miljökonsekvenser

Våra mest betydande skadliga miljökonsekvenser är förbrukningen av naturresurser vid byggande och underhåll av stamnätet, klimatpåverkan från energiförluster som inträffar vid elöverföring, landskapsförändringar och begränsningar av markanvändningen, negativa effekter på naturen och naturens mångfald samt en eventuell undantagssituation i elstationer och reservkraftverk, såsom ett oljeläckage som påverkar mark eller vatten.

Fingrids viktigaste positiva miljöeffekter är å andra sidan minskningen av CO2-utsläppen genom anslutning av klimatneutral elproduktion till nätet samt bevarandet av utrotningshotade ängs- och kulturmiljöer vid kraftledningsområden.