;

Principer och handlingssätt

Ett av våra viktigaste mål vid planering, byggande och underhåll av stamnätet är att säkerställa att miljökonsekvenser och markanvändningsfrågor beaktas på lång sikt. I Fingrids markanvändnings- och miljöpolicy berättar vi om våra handlingssätt för att minska miljökonsekvenserna.

Fingrids allmänna mål, principer och handlingssätt:

  • Vi bidrar till att klimatmålen uppnås genom att göra det möjligt att ansluta ny energiproduktion till stamnätet och genom att utveckla elmarknaden på ett sådant sätt att övergången till ett rent, säkert och marknadsbaserat elsystem blir möjlig.
  • För utveckling av stamnätet strävar vi efter att minska de förluster som uppstår vid elöverföring och därigenom förbättra energieffektiviteten.
  • Vi främjar och bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet relaterad till elöverföringssystemets markanvändnings- och miljöeffekter, inklusive potentiella hälsoeffekter av elektriska och magnetiska fält.
  • Vi minimerar de olägenheter som vår verksamhet orsakar för miljön, markägare och grannar.
  • Vi kommunicerar öppet och interagerar kontinuerligt med markägare och andra intressegrupper.
  • Vi tar hänsyn till markägare och andra berörda parter vid planering och byggande av stamnätet samt vid drift och underhåll, vilket säkerställer tillgång till information och möjligheter att delta.