;

Transaktioner av ursprungsgarantier för el

EECS ursprungsgarantier för el


Beviljande av ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier beviljas i regel en gång per månad för en kalendermånads produktionsperiod. Ursprungsgarantier kan i stället för 1 månad också beviljas i 3 eller 6 månaders perioder – valet kan göras separat för varje kraftverk när kraftverket registreras. Kontoinnehavaren förbinder sig att iaktta den valda beviljandeperioden i ett kalenderår. Kontoinnehavaren kan också avbryta beviljandet av ursprungsgarantier under en önskad period, men ursprungsgarantier beviljas då inte i efterhand för avbrottstiden. 
 
Innan ett flerbränslekraftverk kan beviljas ursprungsgarantier ska kontoinnehavaren skicka kraftverkets månatliga bränsleuppgifter genom att mata in dem direkt i ursprungsgarantiregistret.

I samband med beviljandet av ursprungsgarantier beviljar Finextra även Finlands naturskyddsförbunds tilläggsvarumärke för Ekoenergi för de anläggningar som är berättigade till det.

Överföring av ursprungsgarantier

I ursprungsgarantiregistret kan ursprungsgarantier överföras mellan olika kontoinnehavare i registret, och ursprungsgarantier kan också exporteras/importeras mellan AIB:s (Association of Issuing Bodies) medlemsregister via den Hub som AIB administrerar.

Återkallande av ursprungsgarantier

Beviljade ursprungsgarantier används genom att de blir återkallade, varefter de inte längre kan användas på nytt. Återkallandet är ett intyg över att elen har producerats från förnybara energikällor.

Kontoinnehavarna återkallar behövligt antal ursprungsgarantier i det elektroniska registret. 

En ursprungsgaranti som används för att certifiera information som lämnats till elförbrukare om år x ska återkallas senast den 31 mars år x+1.


Regionala ursprungsgarantier för el

Beviljande av ursprungsgaranti

Ursprungsgarantier ska beviljas på grundval av den aktuella CEN 16325+A1-standarden.

Ursprungsgarantier beviljas i regel en gång per månad för den berörda kalendermånadens produktionsperiod. Ursprungsgarantier kan istället för 1 månad också beviljas för perioder på 3 eller 6 månader – valet kan göras separat för varje kraftverk i registreringsfasen.

Kontoinnehavaren förbinder sig att iaktta den valda beviljandeperioden i ett kalenderår.

Innan ursprungsgarantier kan beviljas för flerbränslekraftverk ska kontoinnehavaren skicka ett krypterat e-postmeddelande till Finextra med kraftverkets månatliga bränsleuppgifter i det avtalade Excel-filformatet.

Ursprungsgarantier beviljas för hela megawattimmar. Den tilldelade mängden per månad för varje kraftverk utgör ett enda tilldelat paket.

Överföring av ursprungsgarantin

Ursprungsgarantier som beviljats i Finland kan överföras eller återkallas till registeransvariga i andra EU-och EES-länder, förutsatt att motparten accepterar försändelser från Fingrid (filer med krypterad e-post).

Överföringen från Finland sker på ett sådant sätt att Finextra levererar ett överföringsintyg eller ett intyg över återkallande via krypterad e-post till den registeransvarige i ett annat EU- eller EES-land. Endast hela tilldelade paket kan inkluderas i överföringen från Finland. Genom krypterad e-post mottar Finextra på samma sätt data om ursprungsgarantier som ska överföras från andra EU- eller EES-länder eller återkallas till Finland. Finextra vidarebefordrar denna data som krypterad e-post till den kontoinnehavare som överföringen eller återkallandet riktas till.

Återkallande av ursprungsgarantin

Beviljade ursprungsgarantier används genom att de blir återkallade, varefter de inte längre kan användas på nytt. Återkallandet är ett intyg över att elen har producerats från förnybara energikällor. Kontoinnehavaren ska tillhandahålla den information som krävs för återkallandet till Finextra. Finextra genomför återkallandet och levererar intyget över återkallande via krypterad e-post till kontoinnehavaren. Finextra rapporterar de utfärdade intygen över återkallande till Energimyndigheten.

De ursprungsgarantier som beviljats regionalt måste återkallas i form av hela tilldelade paket. Kraftverksspecifika ursprungsgarantier som beviljats för en månad kan inte delas upp i flera olika återkallanden. Flera hela tilldelade paket kan inkluderas i ett återkallande.

En ursprungsgaranti som används för att certifiera information som lämnats till elförbrukare om år x ska återkallas senast den 31 mars år x+1.