;

I korthet

De viktigaste målsättningarna för Fingrids ekonomistyrning på lång sikt är:

  • God kostnadseffektivitet och kontinuerlig förbättring av produktiviteten för att kunna upprätthålla rimliga priser på våra tjänster. Bolagets mål är vara bland de bästa i Europa i fråga om kostnadseffektivitet och att stamnätspriserna ska ligga inom den lägsta fjärdedelen för vår jämförelsegrupp.
  • En hög kreditvärdighet för att säkerställa långsiktig tillgång på finansiering från olika källor, förmånliga finansieringskostnader och en god skuldhanteringsförmåga.
  • Att skapa värde för aktieägarna genom att hålla bolagets intäkter på den nivå som regleringen ger utrymme för samt genom att uppfylla ägarnas avkastningsmål med vår utdelning.


Fingrid strävar efter att garantera en stabil prisutveckling för sina tjänster genom att planera bolagets ekonomi, investeringar, riskhantering och finansiering långsiktigt. Kortsiktiga ekonomiska målsättningar påverkar inte våra investeringsbeslut eller andra beslut. Bolaget har i flera år rankats högt i internationella jämförelser som mäter nätbolagens kostnadseffektivitet och har fått det internationella PAS 55-certifikatet för tillgångshantering, vilket vittnar om att bolagets verksamhet är kostnadseffektiv och att kostnads- och övriga risker i anknytning till stamnätstillgångarna hanteras effektivt.

Fingrids resultat kommer att bli mer instabilt i framtiden, vilket även kommer att avspeglas i prissättningen som både höjningar och sänkningar. Detta beror särskilt på att de marknadsmässiga flaskhals- och gränsöverföringsintäkterna och till exempel reserv- och förlustelskostnaderna varierar. Fingrid prissätter sina tjänster för ett år i taget, men eftersträvar trots de ovannämnda osäkerhetsfaktorerna en så jämn prisutveckling som möjligt. Om den kraftiga marknadsturbulensen fortsätter kan det även framöver bli nödvändigt att justera priserna, eftersom bolaget nu har uppnått den intäktsnivå som lagstiftningen ger utrymme för. En betydande del av Fingrids intäkter går till investeringar i Finland. Dessutom används intäkterna till bland annat köp av tjänster, personalens löner, ersättning till markägare och finansiärer, skatter och slutligen till en rimlig utdelning till aktieägarna, det vill säga staten och de finska pensions- och försäkringsbolagen.

​Nyckeltal


2023
IFRS

2022
IFRS

2021
IFRS

 

2020
IFRS

 

2019
IFRS
2018
IFRS
2017
IFRS
2016
IFRS​
Omsättning​ milj. €​

1 193,2

1 815,2

1 090,9

682,5


789,4

 852,8 672,0 586,1​

Investeringar, brutto
​milj. €

322,0

276,1

199,2

169,7


135,6

 92,7 111,1 ​146,7
​- av omsättningen ​%

27,0

15,2

18,3

24,9

17,2

 10,9 16,5 ​25,0
​Forsknings- och utvecklingsverksamhetens utgifter ​milj. €

2,4

1,8

3,0

4,5


3,4

 3,6 2,6 ​2,4
​​- av omsättningen ​%

0,2

0,1

0,3

0,7

0,4

 0,4 0,4 ​0,4
​Personal i medeltal

517

480

440

400


384

 376 352 ​336
​- i slutet av räkenskapsperioden

544

489

451

408

380

 380 355 ​334
Löner och arvoden sammanlagt​ milj. €​

35,8

31,9

28,2

26,7


22,3

 26,5 24,2 ​22,7
Rörelsevinst ​milj. €

1,0

290,4

210,8

118,4


115,5

 241,6 184,8 ​192,0
​- av omsättningen​ ​%

0,1

16,0

19,3

17,3

14,6

 28,3 27,5 ​32,8
Vinst före skatt ​ ​milj. €

1,3

257,4

187,6

113,3

105,8

 229,0 163,7 ​173,9
​- av omsättningen ​%

0,1

14,2

17,2

16,6

13,4

 26,9 24,4 ​29,7
​Avkastning på investerat kapital ​%

1,6

16,3

11,7

7,0

6,4

 13,2 10,0 ​10,4
Avkastning på eget kapital​ ​%

0,2

30,1

23,5

14,3

11,6

 23,3 16,7 ​18,8
​Soliditetsgrad %​

20,1

22,4

25,3

27,4

32,0

 36,6 37,8 ​36,4
Räntebärande nettolån​ ​milj. € 535,2 322,7 938,5 1 049,0

1 037,2

 974,3 998,9 ​1 028,0
​Nettoskuldsättning 91,0 0,4 1,5 1,7

1,5

 1,3 1,3 1,3​
Resultat/aktie​ €​  

 

  28 269,56 25 452,50  55 106,29 39 350,8 41706,1​
​Dividend/A-aktie €​ 54 100,00 *

52 500,00*

52 500,00* 53 500,00* 58 500,00*  67 650,00 * 68 470* ​37 536,09
​Dividend/B-aktie ​€ 19 800,00 * 19 200,00* 19 200,00* 19 600,00* 21 400,00*  24 750,00 * 25 050* ​16 038,49
Dividend/resultat A-aktie %       189,2 234,9  122,8 174,0 ​90,0
​Dividend/resultat B-aktie %​       69,3 86,0  44,9 63,7 ​38,5
Eget kapital/aktie​ ​€ 176 802 216 469 194 573 190 210 206 213  232 310 240 017 ​230 301
​- antal aktier i A-serien stycken​ 2 078 2 078 2 078 2 078 2 078  2 078 2 078 2 078​
- antal aktier i B-serien ​ stycken​ 1 247 1 247 1 247 1 247 1 247  1 247 1 247 ​1 247
Aktier sammanlagt, st. ​ stycken​ 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325  3 325 3 325 ​3 325
                   
                   
                   
                   

 * Styrelsens förslag till bolagsstämman om maximal utdelning.