;

Underhåll av kraftledningen

När Fingrids kraftledningar byggs används vanligen stagade stolpar. Numera är stolparna av stål, men tidigare användes även stolpben av trä för 110 kilovoltsledningar (kV) och för en del 220 kV-ledningar. Stolparna för 400 kV-ledningar har däremot alltid varit av stål. I stadsområden används fritt stående fackverksstolpar. För nya ledningar har även så kallade åkerstolpar använts. De äldsta ledningarna har byggts i slutet av 1920-talet och används fortfarande.

Som kraftledningens ägare är Fingrid skyldigt att hålla ledningen i sådant skick som elsäkerhetsbestämmelserna kräver. För underhållet av ledningen har bolaget rätt att röra sig på ledningsområdet till fots, med arbetsmaskiner och fordon och att använda vägar och stigar som leder till ledningsområdet samt vid behov andra områden. Ledningens skick och vegetationens höjd på ledningsområdet följs upp genom återkommande besiktningar.

Besiktningen av kraftledningarna görs med 1-3 års intervaller, antingen till fots i terrängen eller med helikopter från luften.

Vid besiktningarna kontrolleras bland annat

  • vegetationen på ledningsområdet, nya konstruktioner, schakt
  • eventuell lutning på stolpkonstruktionerna, ståldelarnas skick, fågelbon och hackspettshål
  • att isolatorer och ledare är oskadade och i skick.


Vid behov görs dessutom specialbesiktningar och då granskas till exempel rötskador på stolparna samt jordningar, isolatorer och fogar. På vintern kan även patrullering för att kontrollera eventuell upplega bli aktuell. Under helikopterpatrullering som utförs för att kontrollera eventuell rimfrost fäller man vid behov islast från topplinorna.