;

Effektreserv 2023

Januari och februari 2023

Enligt Energimyndighetens beslut har ingen kapacitet valts ut till effektreservsystemet för perioden 1.11.2022–31.10.2023. Fingrid Abp ska upprätthålla beredskap att ta i drift systemet på det sätt som lagen förpliktar, även om det inte skulle ha reserverats kapacitet för systemet eller om det inte skulle finnas någon användning för detta under enskilda perioder. De kostnader som uppkommer faktureras för elförbrukning för kunder som är anslutna till stamnätet.

Kostnaderna för effektreservperioden 1.11.2022–30.10.2023 faktureras retroaktivt med en faktura. I fakturan finns energimängderna specificerade för varje vintermånad (december, januari och februari). Kostnaderna inriktas på elförbrukningen dagtidstimmarna kl. 7:00–21:00 under vintervardagar.

För stamnätskunderna uppgick hela faktureringsperiodens kostnader till 0,072 M€. Den fakturerbara elförbrukningen är lika stor som energimängden i förbrukningsavgiften för dagtidstimmarna under stamnätsavtalets vardagar vintertid, dvs. totalt 9 095 536 MWh. Beräkningsmässigt enhetspris är 0,008 €/MWh.