;

En del av det nordiska elsystemet

Finland är en del av det nordiska synkronområdet. Med synkronområde avses ett område inom vilket elnäten är förbundna med varandra via växelströmsförbindelser. I samma synkronområde som Finland ingår Sverige, Norge och östra Danmark.

Finlands stamnät är kopplat till det svenska elnätet via två växelströmsförbindelser för 400 kV i Norra Finland. Dessutom finns det en växelströmsförbindelse för 220 kV från Enare till Norge.

Förutom växelströmsförbindelserna har det byggts likströmsförbindelserna Fenno-Skan 1 (överföringskapacitet 400 MW) från Raumo till Dannebo i Sverige och Fenno-Skan 2 (överföringskapacitet 800 MW) från Raumo till Finnböle i Sverige. Från Nådendal till Åland finns det en likströmsförbindelse (överföringskapacitet 100 MW) som ägs av Kraftnät Åland som också svarar för driften.

Det nordiska synkronområdet ansluter till andra system med hjälp av likströmsförbindelser. Exempelvis mellan Finland och Estland finns det två likströmsförbindelser, EstLink 1 (överföringskapacitet 350 MW) och EstLink 2 (överföringskapacitet 650 MW). 

Nuläget för Finlands elsystem hittar du här (på finska). Information om tillståndet i det skandinaviska och det baltiska elsystemet hittar du på det svenska stamnätsbolagets, Svenska kraftnäts, webbplats på engelska och svenska.

Skillnaden mellan likströms- och växelströmsförbindelser: För närvarande används enbart växelströmsförbindelser för förbindelserna inom Finland. Detta beror på att när man bygger på land, inom samma synkronområde, är byggande av växelströmsförbindelser vanligtvis tekniskt-ekonomiskt mer lönsamt än byggande av likströmsförbindelser.

Likströmsförbindelser används för att möjliggöra elöverföring mellan två olika synkronområden, såsom förbindelserna EstLink1 och Estlink 2 mellan Finland och Estland. Likströmsförbindelser används också inom ett synkronområde om detta är tekniskt-ekonomiskt lönsamt.

I driftsavtalet (System Operation Agreement) mellan de nordiska stamnätsbolagen har angivits de gemensamma verksamhetsprinciperna för driften av det nordiska elsystemet. Driftsavtalet och dess bilagor finns på ENTSO-E:s webbplats och i förteckningen över bilagor på denna sida. Avtalet och bilagorna är på engelska.