;

Stamnätet och dess utveckling

Utgångspunkter vid utveckling och planering av stamnätet är framtida kundbehov, främjande av elmarknadens funktionalitet, bevarande av driftsäkerheten, säkerställande av överföringskapaciteten, kostnadseffektivitet och hantering av nätets åldrande.

Nätet utvecklas på lång sikt genom teknisk-ekonomisk optimering, men samtidigt med säkerställande av framtida funktionsförutsättningar. För detta ändamål utarbetas och underhålls utvecklingsplaner för stamnätet, vilka koordineras med en nätplan som täcker Östersjöregionen och hela Europa. Vid planeringen följs dimensioneringsprinciperna samt planeringspraxis för det europeiska nätet.

Olika möjliga utvecklingsriktningar för framtidens elsystem granskas i den systemvision som Fingrid utarbetar ungefär vartannat år.

Framgång i utvecklingen av nätet mäts genom analysering av överföringskapacitetens tillräcklighet, driftsäkerheten, projektens kvalitet och kostnader samt genom uppföljning av att målen förverkligas.