Markanvändnings- och miljöpolicy

Fingrid Abp är ett rikstäckande stamnätsbolag, som i enlighet med elmarknadslagen svarar för att Finlands elsystem fungerar. Vi ansvarar för över 14 000 kilometer kraftledningar och drygt hundra elstationer samt flera reservkraftverk. Vi planerar elöverföringssystemet långsiktigt för många år framöver och identifierar behoven av nya investeringar. Vi bidrar till att uppnå klimatmålen genom att göra det möjligt att ansluta ny energiproduktion till stamnätet och genom att utveckla elmarknaden så att vi möjliggör övergång till ett rent och säkert energisystem på marknadsvillkor.

I utvecklingen av nätet eftersträvar vi kostnadseffektivitet med så små förluster som möjligt och därigenom förbättrad energieffektivitet. 

Fingrids verksamhetsprinciper finns att läsa på vår webbplats. Vi är medvetna om hur vår verksamhet påverkar markanvändningen och miljön. Vi iakttar våra lagstadgade skyldigheter och förutser kommande ändringar. Vi är föregångare då det gäller att hantera stamnätets livscykel och vi beaktar inverkan på markanvändningen och miljön i vår planerings-, bygg-, drifts- och underhållsverksamhet och när det gamla stamnätet rivs. 

Ett ansvarsfullt tillvägagångssätt i markanvändnings- och miljöfrågor utgör en del av det dagliga arbetet för hela Fingrids personal. Vår verksamhetsmodell är baserad på stark beställarkompetens, eftersom vår verksamhet på byggplatserna och i terrängen är utlagd på serviceleverantörer och entreprenörer. Våra serviceleverantörer och entreprenörer åläggs att följa vår ansvarsfulla verksamhetsmodell genom avtalsvillkor och krav samt genom utbildning och revisioner. 

Vi bedömer vår verksamhet och utvecklar kontinuerligt vårt handlingssätt. Vi följer utvecklingen av lagstiftningen inom branschen och strävar aktivt efter att delta i utvecklandet av den centrala lagstiftningen som inverkar på vår verksamhet. Vi deltar i forskning och utveckling beträffande elöverföringssystemet och dess inverkan på markanvändningen och miljön, även när det gäller elektriska och magnetiska fält och eventuella hälsoverkningar. 

Kraftledningar

Enligt de riksomfattande målen för områdesanvändningen i markanvändnings- och bygglagen ska man i planeringen av kraftledningars sträckning i första hand utnyttja befintliga ledningskorridorer. Innan nya ledningar byggs utnyttjar vi det befintliga elnätets överföringskapacitet så effektivt som möjligt. Vid planeringen av nya kraftledningar söker vi lösningar där vi undviker att dra ledningar i omedelbar närhet till bosättningen. Under planeringsprocessen kommunicerar vi öppet och agerar i växelverkan med markägare och andra berörda parter. 

Kraftledningssträckningarna planeras med beaktande av tillgänglig miljöinformation, anpassning till övrig markanvändning på området och synpunkter som framkommit i dialogen med intressentgrupper. Vår målsättning är att minimera skadeverkningarna inom gränserna för allmänt intresse och de teknisk-ekonomiska ramvillkoren. Vi minskar skadlig inverkan på markanvändning, landskap och natur genom stolpplacering och tekniska lösningar (till exempel åkerstolpar och varningsklot för fåglar). Vi säkerställer att de elektriska och magnetiska fält som kraftledningarna orsakar ligger under rekommenderade maximivärden. 

Då en kraftledning byggs är vår målsättning att orsaka så små olägenheter som möjligt för miljön, markägarna och dem som bor i närområdet. Under byggarbetet tryggar vi emellertid alltid i första hand eltillförseln och stamnätets driftsäkerhet, vilket kan begränsa möjligheterna att förlägga olika arbetsskeden till tjälperioden eller en annan tidpunkt som skulle vara lämplig med tanke på miljön. Vi informerar markägarna om byggarbetet i förväg, vi reparerar eller ersätter de uppkomna skadorna och snyggar upp spåren efter arbetet. 

Vi garanterar kemikaliesäkerheten genom att lagra bränslen och smörjmedel på ändamålsenligt sätt, genom att förbereda oss med läckageförebyggande utrustning samt genom att handleda arbetstagarna att se till säkerheten i sina arbetsrutiner. 

I underhållet av kraftledningarna försäkrar vi oss om att kraftledningskonstruktionen och -området hålls i sådant skick att elsäkerhetsbestämmelserna uppfylls och säkerheten är tryggad.

Vid granskning av ledningarna samt för underhållsarbeten kommer vi överens om användningen av behövliga vägar enligt rekommendationerna om ersättning för privata vägar. Vi informerar markägarna om tyngre underhållsarbeten i förväg, vi reparerar eller ersätter uppkomna skador och snyggar upp spåren efter arbetet. 

Vid röjning av ledningsområdet och behandling av kantträden prioriteras människornas säkerhet och kraftledningens driftsäkerhet. Vi beaktar naturvärden och särskilda objekt, såsom gårdsområden.Kraftledningsgatorna röjs mekaniskt genom selektiv röjning, dvs. enar och lågvuxen vegetation lämnas kvar på ledningsgatan. Miljöpåverkan av röjning på ledningsområdet minskas av landskaps- och rekreationsskäl från fall till fall till exempel genom att röjningar görs med tätare intervaller. Vi uppmuntrar ett mångsidigt utnyttjande av kraftledningsområdena utan att ge avkall på elsäkerheten. Vi stöder forskning av hur ledningsområdet kan utnyttjas samt forskning i naturförhållandena. 

Träden i kantzonen behandlas, beroende på trädens utvecklingsskede, antingen genom toppkapning eller fällning av träd som är för långa. Toppkapning med helikopter görs inte i omedelbar närhet till bosättning. Vi informerar markägarna i förväg om både röjning av ledningsområdet och behandling av kantträden. Beträffande behandling av gårdsområden avtalar vi alltid särskilt med den aktuella markägaren om behövliga åtgärder. 

Då kraftledningens livscykel når sitt slut levererar vi det material som monteras ned för återvinning eller så återanvänds det på annat sätt med målet att uppnå en så stor återvinningsgrad som möjligt. Då stolpkonstruktionerna monteras ned avlägsnar vi de underjordiska grundpelarna av betong från gårdar och åkrar. 

Elstationer och reservkraftverk

Vid planeringen av elstationer utreder vi förutom elsäkerheten också områdets övriga markanvändning samt miljöskyddssynpunkter. Vårt mål är att inga nya transformatorstationer ska placeras på grundvattenområden. Vid planeringen bedömer vi miljöriskerna av verksamheten och väljer lämpliga riskhanteringsmetoder från fall till fall, såsom alternativa kemikalier, skyddsbassänger och övervakningsutrustning som varnar för läckage. Vi strävar efter att minska utsläppen från reservkraftverken genom tekniska lösningar, genom styr- och automationssystem samt genom sättet att göra provkörningar för att säkerställa att kraftverken startar. 

Vid behov minskar vi nya elstationers och reservkraftverks landskapspåverkan i närheten av bosättning. Vid val av utrustning för nya elstationer sätter vi gränser för bullerutsläpp. Vi säkerställer att bullerkraven följs genom bullermätningar. 

Under byggtiden minskar vi miljökonsekvenserna t.ex. genom effektiv avfallssortering och återvinning samt genom arbetssätt som förebygger kemikalieskador, buller, vibrationer och damm. På byggplatser som kräver sprängningsarbeten besiktigas byggnaderna i närområdet i förväg. Vi informerar närområdet om byggarbetet på förhand. 

Miljöriskerna inom underhållet hanteras t.ex. med övervakningsutrustning som varnar för läckage och med släckningsutrustning samt genom att utbilda och certifiera tjänsteleverantörerna. Vi bereder oss för olycksfall med planer, utrustning för att bekämpa oljeskador och med övningar. Vid elstationerna och reservkraftverken hanterar och förvarar vi endast nödvändiga kemikalier. 

Vi förbättrar miljösäkerheten vid elstationer och reservkraftverk i samband med ombyggnadsprojekt. Då konstruktioner rivs eller förnyas utnyttjar och återvinner vi allt material och alla anordningar. Vi fäster särskild vikt vid säker hantering av kemikalier och vid beredskap för oljeskador. 

Planering av markanvändning, användningsrättigheter för ledningsområden samt markanskaffning

Vi deltar aktivt i planeringen av markanvändningen samt ger utlåtanden om olika plannivåer. På så sätt tryggas bedömningen av den markanvändning som bör reserveras för utvecklandet av elöverföringssystemet och hur den inverkar på näromgivningen. Dessutom styr vi samhällsplaneringen och byggandet i närheten av stamnätet genom att ge utlåtanden som innehåller säkerhetsanvisningar och begränsningar av markanvändningen. 

I inlösningsförfarandet som anser rätten att använda nya kraftledningsområden är vår primära målsättning att förhandla med markägarna och att i förväg få samtycke till kraftledningens sträckning. Då ledningar förnyas, uppdateras användningsrätten enligt ett inlösningsförfarande som innebär att markägarna hörs och ytterligare olägenheter ersätts. Vi följer med utvecklingen av inlösningsförfarandet och ersättningsprinciperna och deltar aktivt i detta arbete. 

Vid anskaffning av tomtmark för elstationer och reservkraftverk utgår vi i första hand från att markaffärerna ska vara frivilliga. Köpesumman bestäms öppet och jämlikt. Vid behov kan ett inlösningsförfarande tillämpas vid anskaffning av tomter. 

Diskussion och informering

Vi tar hänsyn till markägarna och andra berörda då stamnätet planeras och byggs samt i dess drift och underhåll genom att säkerställa tillgången till information och möjligheterna att delta. Vid behov kommer vi i förväg överens om arbete som kommer att ske på markägarnas mark och om behandling av växtligheten. Förfarandet med miljökonsekvensbedömning av kraftledningsprojekt och därtill hörande diskussioner är en viktig del av vår kraftledningsplanering. 

Vi informerar öppet och jämlikt om vår verksamhet samt samlar in respons. Vi behandlar erhållen respons för att utveckla vår verksamhet.

Vi kommunicerar om markanvändnings- och miljöfrågor som en del av vår ansvarighetsrapportering. Vi är öppna för utvecklingsförslag. 

Mer information

​Ilkka Alm

chef 
tfn. +358 30 395 5101 

Mika Penttilä

projektledare
tfn. +358 30 395 5230

Maija Nurmi

spesialist
tfn. +358 30 395 5251

Satu Vuorikoski

projektledare 
tfn. +358 30 395 5195