Markanvändnings- och miljöpolicy

Fingrid Oyj är ett rikstäckande stamnätsbolag som i enlighet med elmarknadslagen svarar för att Finlands elsystem fungerar.. Vi ansvarar för över 14 000 kilometer kraftledningar och drygt hundra elstationer samt flera reservkraftverk. Vi planerar elöverföringssystemet långsiktigt för många år framöver och identifierar behoven av investeringar. Vi bidrar till att uppnå klimatmålen genom att göra det möjligt att ansluta ny energiproduktion till stamnätet. I utvecklingen av nätet eftersträvar vi kostnadseffektivitet med så små förluster som möjligt och därigenom förbättrad energieffektivitet.

Fingrids verksamhetsprinciper finns att läsa på vår webbplats. Vi är medvetna om hur vår verksamhet påverkar markanvändningen och miljön. Vi iakttar våra lagstadgade skyldigheter och förutser kommande ändringar. Vi är föregångare när det gäller att hantera stamnätets livscykel och vi beaktar inverkan på markanvändningen och miljön i vår planerings-, bygg-, drifts- och underhållsverksamhet och när (delar av) det gamla stamnätet rivs.

Ett ansvarsfullt tillvägagångssätt i markanvändnings- och miljöfrågor utgör en del av det dagliga arbetet för hela Fingrids personal. Vår verksamhetsmodell är baserad på stark beställarkompetens, eftersom vår verksamhet på byggplatserna och i terrängen är utlagd på serviceleverantörer och entreprenörer. Våra serviceleverantörer och entreprenörer åläggs att följa vår ansvarsfulla verksamhetsmodell genom avtalsvillkor och krav samt genom utbildning och revisioner.

Vi bedömer vår verksamhet och utvecklar kontinuerligt vårt handlingssätt. Vi deltar i forskning och utveckling beträffande elöverföringssystemet och dess inverkan på markanvändningen och miljön, även när det gäller elektriska och magnetiska fält och eventuella hälsoeffekter.

Kraftledningar

Enligt de riksomfattande målen för områdesanvändningen i markanvändnings- och bygglagen ska man i planeringen av kraftledningars sträckning i första hand utnyttja befintliga ledningskorridorer. Innan nya ledningar byggs utnyttjar vi det befintliga elnätets överföringskapacitet så effektivt som möjligt. Vid planeringen av nya kraftledningar söker vi lösningar för att ledningarna inte ska dras i omedelbar närhet till bosättning.

Kraftledningssträckningarna planeras med beaktande av tillgänglig miljöinformation, anpassning till övrig markanvändning på området och synpunkter som framkommit i dialogen med intressentgrupper. Vår målsättning är att minimera skadeverkningarna inom gränserna för allmänt intresse och de tekniskekonomiska ramvillkoren. Vi minskar den skadliga inverkan på markanvändning, landskap och natur genom stolpplacering och tekniska lösningar (till exempel åkerstolpar och varningsklot för fåglar). Vi säkerställer att de elektriska och magnetiska fält som kraftledningarna orsakar ligger under rekommenderade maximivärden. Då en kraftledning byggs är vår målsättning att orsaka så små olägenheter som möjligt för miljön, markägarna och dem som bor i närområdet. Under byggarbetet tryggar vi emellertid alltid i första hand eltillförseln och stamnätets driftsäkerhet, vilket kan begränsa möjligheterna att förlägga olika arbetsskeden till tjälperioden eller en annan tidpunkt som skulle vara lämplig med tanke på miljön. Vi informerar markägarna om byggarbetet i förväg, vi reparerar eller ersätter de uppkomna skadorna och snyggar upp spåren efter arbetet.

I underhållet av kraftledningarna försäkrar vi oss om att kraftledningskonstruktionen och kraftledningsområdet hålls i sådant skick att elsäkerhetsbestämmelserna uppfylls och säkerheten är tryggad. För granskning av ledningarna samt för underhållsarbeten kommer vi överens om användningen av behövliga vägar enligt rekommendationerna om ersättning för privata vägar. Vi informerar markägarna om tyngre underhållsarbeten i förväg, vi reparerar eller ersätter de uppkomna skadorna och snyggar upp spåren efter arbetet.

Vid röjningen av ledningsområdet och behandlingen av kantträden prioriteras människornas säkerhet och kraftledningens driftsäkerhet. Vi beaktar naturvärden och särskilda objekt såsom gårdsområden. Kraftledningsgatorna röjs mekaniskt genom selektiv röjning, dvs. enar och lågvuxen vegetation lämnas kvar på ledningsgatan. Miljöpåverkan av röjningen på ledningsområdet minskas av landskaps- och rekreationsskäl till exempel genom att röjningar görs med tätare intervaller; metoden varierar från fall till fall. Vi uppmuntrar ett mångsidigt utnyttjande av kraftledningsområdena, men elsäkerheten måste tryggas. Vi stöder undersökningar av hur ledningsområdet kan utnyttjas samt undersökningar av naturförhållandena.

Träden i kantzonen behandlas, beroende på trädens utvecklingsskede, antingen genom toppkapning eller genom fällning av träd som är för långa. Toppkapning med helikopter görs inte i omedelbar närhet till bosättning. Vi informerar markägarna i förväg om både röjning av ledningsområdet och behandling av kantträden. Beträffande behandling av gårdsområden kommer vi alltid särskilt överens med den aktuella markägaren om behövliga åtgärder.

Då kraftledningens livscykel når sitt slut återvinner vi det material som monteras ned. Då stolpkonstruktionerna monteras ned avlägsnar vi de underjordiska grundpelarna av betong från gårdar och åkrar.

Elstationer och reservkraftverk

Vid planeringen av elstationer och reservkraftverk utreder vi förutom elsäkerheten också områdets övriga markanvändning samt miljöskyddssynpunkter. Vår målsättning är att inga nya reservkraftverk eller transformatorstationer ska placeras på grundvattenområden. För att förhindra skador fäster vi särskild vikt vid riskhantering och förebyggande åtgärder med hjälp av tekniska lösningar såsom skyddskonstruktioner och övervakningsutrustning som varnar för läckage. Vi påverkar utsläppen till luft från reservkraftverken genom tekniska lösningar, genom styr- och automationssystem samt genom sättet att göra provkörningar för att säkerställa att kraftverken startar.

I närheten av bosättning minskar vi vid behov nya elstationers och reservkraftverks landskapspåverkan. Vid val av utrustning för nya elstationer sätter vi gränser för bullerutsläppen.

I byggfasen sköter vi byggplatsens avfallshantering och kemikaliesäkerhet samt förhindrar buller, vibrationer och damning. På byggplatser som kräver sprängningsarbeten besiktigas byggnaderna i närområdet i förväg. Vi informerar närområdet om byggarbetet på förhand.

Underhållets miljöpåverkan håller vi under kontroll genom tekniska lösningar samt övervakning, granskningar och säkra tillvägagångssätt. Våra tjänsteleverantörer är kompetenta proffs. Vi utbildar dem i säkra arbetsrutiner med tanke på miljön, inklusive beredskap för olyckor och störningar. Vid elstationerna och reservkraftverken hanterar och lagrar vi endast sådana kemikalier som är nödvändiga.

Vid ombyggnad av elstationer och reservkraftverk eller då deras konstruktioner rivs eller förnyas, utnyttjar och återvinner vi alla konstruktioner och anordningar. Vi fäster särskild vikt vid säker hantering av kemikalier och vid beredskap för oljeskador.

Planering av markanvändning, användningsrättigheter för ledningsområden samt markanskaffning

Vi deltar aktivt i planeringen av markanvändningen samt ger utlåtanden om olika plannivåer. På så sätt tryggas bedömningen av reserveringen av markanvändning som behövs för att utveckla elöverföringssystemet och därtill hörande inverkan på näromgivningen. Dessutom styr vi samhällsplaneringen och byggandet i närheten av stamnätet genom att ge utlåtanden som innehåller säkerhetsanvisningar och begränsningar av markanvändningen.

I inlösningsförfarandet gällande rätten att använda nya kraftledningsområden är vår primära målsättning att förhandla med markägarna och att i förväg få samtycke till kraftledningens sträckning. Då ledningar förnyas, uppdateras användningsrätten enligt ett inlösningsförfarande, varvid markägarna hörs och ytterligare olägenheter ersätts. Vi följer med utvecklingen av inlösningsförfarandet och ersättningsprinciperna och deltar aktivt i detta arbete.

Vid anskaffning av tomtmark för elstationer och reservkraftverk utgår vi i första hand från att markaffärerna ska vara frivilliga. Priset bestäms öppet och jämlikt. Vid anskaffning av tomt kan man vid behov tillämpa ett inlösningsförfarande.

Diskussion och information

Vi tar hänsyn till markägarna och andra berörda då stamnätet planeras och byggs samt i dess drift och underhåll. Vid behov kommer vi i förväg överens om arbete som kommer att ske på markägarnas mark och om behandling av växtligheten. Förfarandet med miljökonsekvensbedömning av kraftledningsprojekt och därtill hörande diskussioner är en viktig del av vår kraftledningsplanering.

Vi informerar öppet och objektivt om vår verksamhet samt samlar in respons. Vi behandlar den erhållna responsen för att utveckla vår verksamhet.

Vi berättar om markanvändnings- och miljöfrågor som en del av vår ansvarighetsrapportering. Vi är öppna för utvecklingsförslag.

Mer information

​Ilkka Alm

chef 
tfn. +358 30 395 5101 

Mika Penttilä

projektledare
tfn. +358 30 395 5230

Maija Nurmi

spesialist
tfn. +358 30 395 5251

Satu Vuorikoski

projektledare 
tfn. +358 30 395 5195