Forskning och utveckling

Målet för Fingrids forsknings- och utvecklingsverksamhet är att ständigt utveckla tekniska lösningar och verksamhet så att

  • stamnätet har god driftsäkerhet
  • stamnätets överföringskapacitet utnyttjas effektivt
  • elmarknadens verksamhet främjas
  • kraftöverföringssystemet anpassas till miljön

 

Fingrids forsknings- och utvecklingsverksamhet är en del av många Fingridanställdas vardag. En femtedel av personalen deltar i bolagets forskning och utveckling och arbetsinsatsen motsvarar cirka fem årsverken. Antalet olika projekt är ungefär femtio per år.

Vi samarbetar med både inhemska och utländska forskningsinstitut och -samfund i forskningsprojekt som rör stamnätet och vi finansierar årligen några doktoranders forskning och flera diplomarbeten. Fingrids FoU-verksamhet koordineras av teknologichefen med stöd av innovationslaget.

För närvarande är de viktigaste pågående projekten koncentrerade på kontroll av effektbalansen

Ökning av flexibiliteten i efterfrågan som en del av kontrollen av effektbalansen
Möjligheter att utnyttja ackumulatorbaserad energilagring som frekvensstyrd reserv
Vindkraftens och stora kraftverksenheters inverkan på kontrollen av kraftsystemet
Dessutom undersöker Fingrid i sameuropeiska projekt utveckling av en elmarknadsmodell som bättre ska motsvara de utmaningar för leveranssäkerheten som förnybar el medför.

Goda resultat har erhållits bland annat av följande projekt

  • I Aalto-universitetets och Finsk Energiindustri r.f.:s gemensamma forskning utreddes om en kraftledningskonstruktion utan topplinor men med genomgående jordelektrod uppfyller kraven i standarderna beträffande farliga berörings- och stegspänningar. Dessutom undersöktes om mätresultaten stämde överens med teorin. Normalt är kraftledningar på 110 kV försedda med topplinor som skyddar fasledarna från blixtnedslag och minskar den andel av strömmen som går genom jorden vid jordfel. Som slutsats kunde man konstatera att ifrågavarande konstruktion kunde användas och var säker i elnät där jordfelsströmmen är liten såsom i 110 kV spoljordade elnät.
  • Vid Fingrid utvecklades en ny modell av kraftledningsstolpe i samarbete med designbyrån Muotohiomo. Utvecklingsarbetet startade utgående från en markägares idé. Den nya typen av kombinationsstolpe för 400 och 110 kilovolts kraftledningar har fått namnet Åkerstolpe, eftersom stolpen upptar liten areal och ger möjlighet till friare användning av jordbruksmaskiner än tidigare i närheten av stolparna. Produktutvecklingsprojektet belönades med priset för industriell design, Fennia Prize 2012 Grand Prix. I juryns motiveringar berömdes Fingrid för att bolaget utnyttjar design som en del av den oundgängliga infrastrukturen på ett innovativt och fördomsfritt sätt.
  • I samnordisk forskning utreddes kraven på kraftreservernas funktionsprinciper och mängd för att upprätthålla effektbalansen i den föränderliga verksamhetsmiljön. Som resultat kom man fram till att i början av år 2013 ta i bruk automatisk frekvenskontrollreserv som ett nytt slag av nordisk reservkraft.

Även du har möjlighet att ge oss idéer om vad vi borde forska i. Funderar du på förbättringsförslag som rör den teknik vi använder eller våra tillvägagångssätt? Sänd din idé per e-post till:

idealaatikko@fingrid.fi

Mer information

​Jussi Matilainen

teknologi chef
tfn. +358 30 395 5143

Sänd din idé per e-post till:
idealaatikko@fingrid.fi

Se även