;

Finlands elsystem

Finlands elsystem består av kraftverk, stamnätet, högspända distributionsnät, distributionsnät samt elkonsumenter. Finland är en del av det nordiska synkronområdet tillsammans med Sverige, Norge och östra Danmark. Finland är också förbundet med Estland via likströmsförbindelser.

 Det samnordiska systemet är också kopplat till det centraleuropeiska systemet via likströmsförbindelser. Fingrid är med i den europeiska centralorganisationen för stamnätsbolag, ENTSO-E.  

Stamnätet

Fingrid ansvarar för funktionaliteten hos och underhållet av stamnätet i Finland. Med stamnätet avses det högspända maskade stomnät till vilket stora kraftverk och fabriker samt distributionsnät är anslutna. I Finlands stamnät ingår circa 14 500 km kraftledning och över 120 st. elstationer (2023):

• 5 400 km kraftledning för 400 kV (kV = kilovolt = 1 000 volt)
• 1 000 km kraftledning för 220 kV
• 7 600 km kraftledning för 110 kV
• 320 km HVDC-kablar (ägande och förvaltning tillsammans med en motpart)
• Över 120 elstationer

Stamnätet betjänar elproducenterna och elkonsumenterna genom att möjliggöra handel mellan dem på nationell och gränsöverskridande nivå. Största delen av den el som förbrukas i Finland överförs via stamnätet.

Fingrid ansvarar för övervakning av stamnätet, driftplanering och balanstjänster samt underhåll, byggande och utveckling av nätet, och främjar dessutom elmarknadens verksamhet.

Distributionsnät

Distributionsnäten är vanligtvis anslutna till FIngrids stamnät via ett 110 kV-nät och överför el regionalt via 110 kV-ledningar. Distributionsnäten arbetar i radiell drift på spänningsnivåer från 0,4 till 110 kV. Hushållen är anslutna till distributionsnät, medan industri, handel, tjänster och annan konsumtion (t.ex. jordbruk) är anslutna till antingen stamnätet eller ett distributionsnät, beroende på förhållandena.

Ansvar för elsystemet

Som systemansvarig stamnätsinnehavare ansvarar Fingrid för den tekniska funktionsdugligheten och systemsäkerheten hos Finlands elsystem. Fingrid sköter uppgifter med anknytning till det nationella balansansvaret och den nationella balansavräkningen på ett ändamålsenligt och ur elmarknadens parters perspektiv jämlikt och icke-diskriminerande sätt (systemansvar).

Som en del av sitt systemansvar ansvarar Fingrid kontinuerligt för upprätthållandet av den momentana balansen mellan pågående elproduktion och elförbrukning inom sitt ansvarsområde (nationellt balansansvar) och för redovisningen av elbalansen inom sitt ansvarsområde och elbalanserna för de balansansvariga inom sitt ansvarsområde (nationell balansavräkning).