Projekt som kräver tillstånd i närheten av en kraftledning

För tillstånd och utlåtanden behövs:
Karta med det tilltänkta projektet och kraftledningens läge inritade.
Situationsplan där projektets noggranna läge i förhållande till kraftledningen anges.
Den sökandes namn, adress och telefonnummer så att vi vid behov kan få ytterligare information.

Ansökan sänds till adressen:


Fingrid Oyj
Tillståndsansökan
PB 530
00101 Helsingfors

eller per e-post:


risteamalausunnot@fingrid.fi

Du kan också använda Fingrids Karttjänsten (på finska och engelska).

Vi behandlar era insända personuppgifter i enlighet med dataskyddsbeskrivningen för Markägarregistret.


Mer information

​Ilkka Alm

chef 
tfn. +358 30 395 5101 

Mikko Jalonen

chef, kraftledningar, underhåll
tfn. +358 30 395 4176

Max Isaksson

specialsakkunnig,
projekt som kräver tillstånd i närheten av en kraftledning

tfn. +358 30 395 5123

Heidi Oja

sakkunnig
tfn. +358 30 395 5138

e-postadresser fornamn.efternamn@fingrid.fi