Lagstiftning

Lagar och förordningar

Finland har sedan 2004 haft en gällande lag om certifiering av elens ursprung (1129/2003), som ändrades genom en lag (445/2013) som trädde i kraft 1.7.2013. Genom den nya lagen om ursprungsgarantier ratificeras EU:s RES-direktiv, vars syfte är att främja användningen av energi från förnybara energikällor. Direktivet förpliktar alla EU-länder att införa ett ursprungsgarantisystem. Ursprungsgarantin för el är den enda metoden att certifiera att elen har producerats från förnybara energikällor.

Ursprungsgarantins standardstorlek är 1 MWh och ursprungsgarantierna ska kunna överföras mellan EU-/EES-stater.

Energimyndighetens föreskrifter

Energimyndigheten har meddelat en föreskrift (se bilagan) om de tidsfrister som ska iakttas vid hänförandet av använda ursprungsgarantier till ett visst kalenderår samt vid lämnande av uppgifter om användningen av ursprungsgarantier till Energimyndigheten

Enligt 2 § i föreskriften ska skyldigheten att certifiera ursprunget för el som angetts vara producerad från förnybara energikällor fullgöras genom att hos den registeransvarige återkalla de ursprungsgarantier som ska hänföras till föregående kalenderår senast den 31 mars följande år.