;

Lagstiftning

Lagar och förordningar

I Finland gäller lagen om ursprungsgarantier för energi (1050/2021) och Statsrådets förordning om ursprungsgarantier för energi (1081/2021). Lagen om ursprungsgarantier fastställer EU:s RED II-direktiv, vars mål är att främja användning av energi från förnybara energikällor och enligt vilken det förutsätts att alla EU:s medlemsstater inför ett ursprungsgarantisystem. En ursprungsgaranti för el är den enda metoden för att säkerställa att elen produceras från förnybara energikällor eller med kärnkraft.

Ursprungsgarantins standardstorlek är 1 MWh och ursprungsgarantierna ska kunna överföras mellan EU-/EES-stater.

Energimyndighetens föreskrifter

Energimyndigheten har meddelat en föreskrift (se bilagan) om de tidsfrister som ska iakttas vid hänförandet av använda ursprungsgarantier till ett visst kalenderår samt vid lämnande av uppgifter om användningen av ursprungsgarantier till Energimyndigheten

Enligt 2 § i föreskriften ska skyldigheten att certifiera ursprunget för el som angetts vara producerad från förnybara energikällor fullgöras genom att hos den registeransvarige återkalla de ursprungsgarantier som ska hänföras till föregående kalenderår senast den 31 mars följande år.